Inleiding

Binnen het Sociaal domein streven we naar een duurzame samenleving, waarin de inwoners zelfredzaam zijn. Dit houdt in dat mensen in staat zijn om in eerste instantie zelf of met hun netwerk de problemen en knelpunten op te lossen die zij ervaren. Inwoners kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ontplooiing van hun kinderen. Pas als dat niet lukt, springen wij als gemeente (tijdelijk) bij. Hierbij dragen wij er zorg voor dat geen inwoners tussen wal en schip vallen.

Inzicht in ons aanbod verbeteren

We hebben veel voorzieningen om te zorgen dat iedereen – jong en oud, rijk en arm, gezond en zorgbehoevend de kans krijgt om mee te doen in onze samenleving. Om in zijn of haar kracht te komen, zichzelf te ontwikkelen en een sociaal, actief en een gelukkig leven te leiden. We hebben ontzettend veel te bieden, maar weten alle verschillende doelgroepen nog niet altijd even goed te bereiken. Ons aanbod is niet geheel overzichtelijk en wordt mede daardoor niet optimaal benut. Met gerichte, laagdrempelige communicatietrajecten willen we de verschillende doelgroepen meer betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van onze diensten en producten. Anderzijds zorgen we dat iedereen eenvoudig de weg weet te vinden naar de voorzieningen die zijn of haar leven gelukkiger kunnen maken.
Dit willen wij onder andere bereiken via participatie met verschillende doelgroepen en partners, een spin-off van deze campagne ontwikkelen. Dit is specifiek voor het Sociaal domein, met gebruik van zowel traditionele media innovatieve communicatiemiddelen. Wij willen ook investeren in het duurzaam verbeteren van het communicatiebewustzijn en de communicatieve vaardigheden van medewerkers op alle niveaus.

Extra inzet voor kwetsbare doelgroepen

Bij behandeling van de tweede tussenrapportage 2016 bleek dat het jaar 2016 werd afgesloten met een overschot binnen het Sociaal domein. De raad vroeg het college een voorstel te doen hoe het overschot ingezet kan worden. Uit de mei-circulaire 2017 bleek dat de Rijksbijdrage voor Schagen extra structurele middelen opleverde.

Het college heeft, in overleg met de raadsfracties, kern- en ketenpartners, ideeën ontwikkeld.

Daar is een combinatie van eenmalige impulsen en nieuwe initiatieven die we structureel uit de extra middelen uit het gemeentefonds (meicirculaire) bekostigen, uitgekomen.

  • Ook zijn er onderwerpen toegevoegd waarvoor structurele bekostiging nodig is, te weten: dekking voor de verhoogde uitgaven Wet sociale werkvoorziening (WSW),
  • gevolgen evaluatie subsidiebeleid,
  • verhoging budgetsubsidie Mee&de Wering(maatschappelijk werk) en WonenplusWelzijn (ondersteuning van vrijwilligers),
  • harmonisatie tarieven binnensporten(gymzalen, sportzalen, sporthallen en
  •  nieuw museumbeleid.

Dekking voor de initiatieven wordt gefinancierd uit het overschot Sociaal domein 2016 en de extra middelen uit de meicirculaire 2017.

Openbaar gebied:
De raad heeft in 2016 het Integraal Beleidsplan Openbaar Gebied “De basis op orde” vastgesteld, met bijbehorend kwaliteitsniveau en financiële paragraaf.

Het project "Basis op Orde" bevindt zich in de realisatie- en transitiefase. Gegevens worden geïnventariseerd en geordend. De kwaliteitsbeoordeling van het areaal, de zogenaamde nulmeting, kan door de marktpartijen niet binnen de gegeven tijd worden verricht. Dit aspect loopt als gevolg van de werkdruk bij de ingenieursbureaus enigszins achter op de planning. De verwachting is evenwel dat wij ten tijde van de begrotingsbehandeling 2019 voor alle kapitaalgoederen een doorkijk te kunnen presenteren op basis van uitgewerkte meerjarenonderhoudsplannen, gebaseerd op degelijke volumebepalingen.

Daarmee voldoen wij aan de door de provincie gestelde eis om een meerjarige onderhoudsplanning op te stellen als onderlegger van de begroting. Wij zullen een politieke discussie voorbereiden over de beheerplannen en het aldus verkregen meerjarig inzicht in de voorgenomen werkzaamheden en financiële consequenties.

Doelen en resultaten