Waar gaat het resultaat over?

Sommige inwoners van de gemeente Schagen zijn blijvend niet in staat om (volledig) betaald werk te verrichten en daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Deze mensen helpen we met:
- Loonkostensubsidie: voor mensen die met volledig werk niet het minimumloon kunnen verdienen.

De werkgever kan voor hen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Onder
deze groep vallen de mensen met een arbeidsbeperking die in het Doelgroepenregister garantiebanen bij het UWV zijn opgenomen.

Werkgevers kunnen mensen uit dit register aannemen in extra banen en daarmee voldoen aan de garantiebanenregeling (125.000 extra banen volgens het Sociaal Akkoord april 2013).

- Beschut werk: voor mensen die alleen met intensieve begeleiding en in een beschutte werkomgeving kunnen werken.
- Sociale activering en tegenprestatie: mensen die niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt (‘blijvers’) stimuleren we om te participeren in de samenleving. Bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk of maatschappelijk nuttige activiteiten. Soms stellen we dit verplicht.

Er is een financieel risico bij de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Het budget ter dekking van de kosten van de Wsw is in 2015 onderdeel geworden van het Sociaal Deelfonds. Daarin heeft het Rijk een bezuiniging doorgevoerd die onder andere gebaseerd is op een prognose van afbouw van de Wsw van 6% p.j. In de praktijk blijkt er echter minder uitstroom uit de Wsw te zijn, namelijk ca. 4%. Het verschil komt ten laste van de gemeente, het Sociaal Deelfonds.
In 2016 is onderzoek gedaan naar een toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en de Participatiewet. We willen de financiële risico’s zoveel mogelijk terugdringen. Gemeente Schagen wil daarin de rol en positie van het Sw-bedrijf Noorderkwartier N.V. nauw betrekken, om zo de bedrijfsvoering van dit bedrijf zo efficiënt mogelijk te houden.
Naast uitvoering van de Wsw en het Beschut werken zien we een rol voor Noorderkwartier bij de re-integratie activiteiten voor mensen in het uitkeringsbestand van de gemeente. Het gaat om een samenhangend geheel van werkervaring, scholing en training, toeleiding naar werk en, indien nodig, handhaving.
Uitgangspunt is dat bundeling van activiteiten rond werkzoekenden de uitstroom naar werk verbetert. Dit betekent dat vanaf het moment dat een inwoner een aanvraag voor een uitkering indient, de focus gericht is op het vinden van werk, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden. Bij dit concept werken we samen met de partners: Noorderkwartier N.V., WonenPlusWelzijn, Agros, Vluchtelingenwerk en Mee&de Wering.