Waar gaat het resultaat over?

De gemeente stuurt aan op meer actieve deelname van jeugdige inwoners aan culturele evenementen en activiteiten. Hiervoor is een subsidiebedrag per jeugdlid beschikbaar.
De gemeente Schagen wil aanjager zijn in het proces waarbij cultuur – zeker voor de jeugd – duurzaam in de samenleving wordt verankerd. Onze rol daarin is samenwerking en cultureel ondernemerschap te stimuleren. Ook bevorderen wij de samenwerking tussen de culturele partners en initiatiefnemers, detailhandel en horeca via de Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS). Al dan niet samen met hen realiseren we kunstprojecten. We bevorderen nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door gericht subsidies te verstrekken. Binnen deze context stimuleren we de deelname van jeugdige inwoners aan cultuur, samen met bewoners, culturele organisaties en welzijnswerk, zodat zij in aanraking komen met één of meer cultuurdisciplines.

De samenwerking tussen onderwijs en het culturele veld krijgt vorm in het project Cultuur op School (2017-20121). Triade voert het partnerschap met het onderwijs uit en de KCARS zet zich in om de lokale verenigingen hierbij te betrekken.
Bestaande budgetten verdelen we op een andere wijze. Daarnaast zetten we (nieuwe) incidentele middelen in om de deelname van jeugd aan het culturele activiteiten te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het educatieve project met het Oratorium koor. Ons uitgangspunt is en blijft een breed kunst- en cultuuraanbod in onze gemeente. De gemeente Schagen maakt het via de regeling Meedoen Noordkop mogelijk voor kinderen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens om deel te (blijven) nemen aan culturele activiteiten. Iedereen moet immers actief kunnen deelnemen aan het culturele aanbod. Wij zijn het met de Schager instellingen eens dat wij trots mogen blijven op wat de gemeente Schagen allemaal te bieden heeft op cultureel gebied.

Het bibliotheekbeleid wordt verder uitgerold: de bibliotheek op school krijgt zijn plek.

Ontwikkeling streekomroep
Het is nog niet duidelijk wat het landelijk beleid wordt ten aanzien van de financiering en mogelijkheden om te komen tot een streekomroep voor de Kop van Noord-Holland.
In 2018 zal hier duidelijkheid over komen.