De begroting 2018 sloot met een positief saldo van € 671.000. In februari heeft de raad besloten € 54.000 extra beschikbaar te stellen voor ICT-uitgaven bij de Regionale UItvoeringsdienst (RUD).

In deze tussenrapportage wordt voorgesteld diverse budgetten aan te passen waarbij de raming van het resultaat daalt naar € 558.000 positief. Het verschil wordt hierna verklaard. Een voordeel is aangegeven met een - teken.

In meerjarenbeeld leidt deze rapportage tot een tekort. Dit komt doordat de extra middelen vanuit de maartcirculaire voor het interbestuurlijk programma en andere beleidsimpulsen hier nog niet in zijn verwerkt. Dit doen we bij de Nota van Uitgangspunten waarbij een sluitend meerjarenbeeld de inzet is. Ook kan het beeld nog wijzigingen door de mei- en septembercirculaire.

In het coalitieakkoord is een aantal voorstellen opgenomen die al effect hebben op het jaar 2018. Met deze lasten, voor een totaal van € 195.000. is in de jaarschijf 2018 rekening gehouden. Dit betreft de solidariteitsheffing van het accommodatiebeleid, de aanjaagfunctie duurzaamheid, een extra bijdrage voor de Zijper kerken en de voorbereiding van bestemmingsplannen. De overige lasten voortvloeiend uit het coalitieakkoord worden meegenomen in de Nota van uitgangspunten.

Met deze rapportage wijzigt het meerjarensaldo als volgt:

bedragen x € 1.000,-

Verwerkte raadsbesluiten

54

98

63

58

50

overschot

overschot

tekort

tekort

tekort

Het meerjarenbeeld wordt met deze rapportage gunstiger dan bij de begroting. Let wel; dit is een dagkoers. Met de Meerjarenvisie/Nota van uitgangspunten en de 2e tussenrapportage zal dit beeld weer wijzigen.

In het volgende hoofdstuk Resumé van alle domeinen, staan de totalen per domein.
De kolom ‘reeds besloten’ omvat de in 2018 geboekte mutaties op grond van eerder door de raad genomen besluiten. Dat kan ook betrekking hebben op vorig jaar. Het zijn daardoor veel technisch administratieve boekingen, met name het opboeken van de restanten van lopende kredieten, die geen effect hebben op de exploitatie van lopend jaar. Daarnaast zijn er enkele boekingen van kosten waar een onttrekking aan de reserve tegenover staat en dus ook budgetneutraal zijn. Per saldo resteert een negatief effect van € 58k (de hierboven genoemde ICT kosten van de RUD).

Hieronder staan de meest opvallende mutaties vermeld die opgenomen zijn in deze rapportage. Bij de domeinen is een toelichting opgenomen bij deze en alle andere mutaties die leiden tot het nieuwe saldo. In een aparte bijlage is een volledig overzicht van alle mutaties opgenomen.

Economisch domein

geen opvallende budget aanpassingen

Sociaal Domein

Baten
Vrijval onderwijsachterstandenbeleid oude jaren € 158.000 incidenteel
Extra Rijksvergoeding BUIG (gebundelde uitkering
bijstandsuitkeringen) € 629.000 structureel
Begraafplaatsleges € 70.000 -/- incidenteel

Lasten
Vervallen 5% regeling BUIG € 334.000 -/- structureel
Meerkosten zorgaanbieders jeugd € 800.000 structureel
Minder aanspraak PGB Jeugd € 100.000 -/- structureel
kosten risicobeheersing VR 2016 t/m 2018 € 70.000 incidenteel

€ 60.000 structureel

Instellen stroppenpot Soc domein maart circulaire € 237.000 incidenteel
Aanleg kunstgrasveld VIOS € 508.000 incidenteel uit reserve
Herstel werkzaamheden asfalt na vorstschade € 150.000 incidenteel uit reserve
Uitbesteding snoeiwerk bij Noorderkwartier € 300.000 incidenteel uit reserve
Toegankelijkheid strandopg Petten mindervaliden € 100.000 incidenteel uit reserve

Domein Burger en bestuur

Baten
Algemene uitkering € 254.000 wijziging 2018
(per jaar verschilt de mutatie)