Ontwikkelingen

Vanwege de groeiende economie en de vele projecten die het afgelopen jaar van de grond zijn gekomen, heeft het college van B&W besloten om extra te investeren in personeel om deze projecten goed te kunnen begeleiden. Deze werving loopt momenteel en de verwachting is dat de bemensing binnen de gemeente na de zomer grotendeels op orde is om de lopende projecten voortvarend op te pakken. Dit extra personeel wordt gefinancierd uit de lopende P&O-begroting.

Uit het nieuwe coalitieakkoord wordt duidelijk dat het daarnaast wenselijk is om de komende periode meerdere nieuwe woningbouwprojecten in de verschillende kernen op te starten. Om per project in eerste instantie een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en grondexploitatie op te stellen wordt als resultant van het coalitieakkoord 90.000 euro per jaar bestemd om structureel een extra projectleider aan te nemen. Voor 2018 is hier 45.000 euro nodig om vanaf de 2e helft van 2018 al een aantal nieuwe projecten op te starten.

Daarnaast is er voorbereidingskrediet uit de reserve grondexploitaties beschikbaar om nog ongeveer 2 extra projecten op te starten, naast de projecten die al in voorbereiding zijn. Bij de voortgangsrapportage grondexploitaties, die na de zomer ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad ter besluitvorming, zal nader gekeken worden of het nodig is om het voorbereidingskrediet en mogelijk het inhuurbudget op te hogen om meer nieuwe woningbouwprojecten in voorbereiding te nemen. In 2018 willen we ook starten met 1. de Remmerdel-locatie in Warmenhuizen, 2. de Bogtmanweg in Tuitjenhorn, 3. Extra woningbouw aan de Westerweg in Schagen, 4. Aanleunwoningen bij het Sabinahof in Waarland en 5. Uitbreiding van het bedrijventerrein Waarland.