bedragen x € 1.000,-

Verwerkte raadsbesluiten

54

98

63

58

50

Mutaties baten deze rapportage

Bijzondere baten en lasten verkoop materiaal en terugvordering loonheffing

-125

-40

-40

-40

-40

Maartcirculaire gemeentefonds 2018

-254

441

0

-810

-810

Dividend BNG

-49

0

0

0

0

Alliander dividenduitkering (hogere uitkering)

-21

0

0

0

0

Begraafplaatsleges

70

0

0

0

0

Vrijval Onderwijs achterstandenbeleid voorgaande jaren

-158

0

0

0

0

Extra ontvangen rijksvergoeding Buig

-629

-629

-629

-629

-629

N.a.v. het coalitieakkoord wordt de solidariteitsbijdrage voor het accommodatiebeleid bevroren op het niveau van 2017

70

0

0

0

0

Bijdrage tgv Parkeerfonds

-10

-10

-10

-10

-10

Mutaties lasten deze rapportage

lager uitvallen brandpolis

-25

-25

0

0

0

Meerkosten werving en selectie

20

0

0

0

0

besparing commissie bezwaar en beroep

-15

-15

-15

-15

-15

besparing rechtskundige hulp

-25

-25

-25

-25

-25

minder aanmaningen door i.v.m dienstverlening (bellen)

35

35

35

35

35

Aanpassing afschrijvingen

-91

-147

13

122

122

Aanpassing budget Lijkschouwing

11

11

11

11

11

Aanpassing kledingbudget KCC

-8

-8

-8

-8

-8

Vervallen 5% regeling Buig

-334

-334

-334

-334

-334

Minder kosten leerlingenvervoer

-75

-75

-75

-75

-75

Extra kosten jeugd en jongerenwerk Roc Kop van Noord-holland

20

20

20

20

20

Meer aanvragen (budget) Humanitas

15

15

15

15

15

Hogere bijzondere ziektekosten

72

72

72

72

72

Meer kosten voorzieningen WMO vervoer

75

75

75

75

75

Inflatiekosten Budget Bibliotheek

11

11

11

11

11

Meerkosten zorgaanbieders Jeugd

800

800

800

800

800

Minder aanspraak PGB Jeugd

-100

-100

-100

-100

-100

Aanpassen budget kinderopvang

40

40

40

40

40

kosten risicobeheersing Veiligheidsregio2016 t/m 2018

130

60

60

60

60

Instellen stroppenpot Sociaal domein maart circulaire

237

0

0

0

0

Budget Koolcampagne

18

18

18

18

18

Onderzoekskosten vlotbrug burgerbrug

25

0

0

0

0

Gladheidsbestrijding

40

0

0

0

0

Aanleg tijdelijke bushalten Vezet Warmenhuizen

5

0

0

0

0

Voetpad Wielewaal

5

0

0

0

0

Wegenbeheer buitengebied

49

49

49

49

49

Beheer waterwegen

-20

0

0

0

0

Vervanging geluidsschermen Muggenburg

70

0

0

0

0

Grondaankoop kruising Veilingweg/stationsweg

30

0

0

0

0

Plaatsen ondergrondse afvalcontainers Petten

60

0

0

0

0

Onderwijs zorg arrangement Molenduin

40

0

0

0

0

verplaatsen kunstwerk fontein De Zwaan

20

0

0

0

0

Voorbereidingskrediet Thorbeckestraat

25

0

0

0

0

Herstel werkzaamheden asfalt na vorstschade

150

0

0

0

0

Uitbesteding snoeiwerkzaamheden bij Noorderkwartier

300

0

0

0

0

Toegankelijk maken strandopgang Petten mindervaliden

100

0

0

0

0

Verhoging bestaand budget voor Zijper kerken. De verwerking hiervan willen via de reserves laten plaatsvinden.

35

0

0

0

0

Op basis van coalitieprogramma wordt geld beschikbaar gesteld voor het aanjagen van duurzaamheid.

45

0

0

0

0

Aanleg kunstgrasveld VIOS uit reserve sociaal domein.

508

0

0

0

0

Op basis van coalitieprogramma wordt geld beschikbaar gesteld voor voorbereiding bestemmingsplannen. De verwerking hiervan willen we via de reserves laten plaatsvinden.

45

0

0

0

0

Mutaties reserves deze rapportage

structurele storting reserve aankoop kunstwerken

25

25

25

25

25

Dekking voorbereidingskrediet Thorbeckestraat uit reserve maatschappelijk nut

-25

0

0

0

0

Aanleg kunstgrasveld VIOS uit reserve sociaal domein.

-508

0

0

0

0

dekking plaatsen ondergrondse afvalcontainers Petten uit reserve afval

-60

0

0

0

0

Dekking Herstel werkzaamheden asfalt na vorstschade uit reserve maatschappelijk nut

-150

0

0

0

0

Dekking uitbesteding snoeiwerkzaamheden uit reserve Maatschappelijk Nut

-300

0

0

0

0

Toegankelijk maken strandopgang Petten mindervaliden uit reserve maatschappelijk nut

-100

0

0

0

0

Dekking Onderwijs zorg arrangement Molenduin reserve innovatie

-40

0

0

0

0

dekking kunstwerk fontein De Zwaan uit reserve aankoop kunstwerken

-20

0

0

0

0

overschot

overschot

tekort

tekort

tekort