Ontwikkelingen

Extra inzet kwetsbare doelgroepen uit het overschot 2016 Sociaal Domein

Tijdens de raad van 26 september 2017 heeft u besloten om uit het overschot van 2016 een bedrag beschikbaar te stellen van 1,55 miljoen om verschillende projecten en plannen binnen het sociaal domein te realiseren.

Het gaat daarbij om de projecten;
- Tijdelijke extra inzet wijkteams (Wijkteams Basis op Orde)
Het project Wijkteam Basis op Orde (WBoO) is van start gegaan door bij de wijkteams door middel van brainstormsessies op te halen welke onderwerpen opgepakt moeten worden om het werk van de consulenten makkelijker & eenvoudiger te maken. Uit deze punten zijn 6 categorieën gekomen: systemen, werkprocessen verbeteren & beschrijven, individuele ontwikkeling, (wijk)teamontwikkeling, werkomstandigheden & werkplekken en onderlinge communicatie & informatie.
Op dit moment staat er een vacature uit voor projectleider/kwaliteitsmedewerker wijkteam. Ook is er formatie beschikbaar voor uren wijkteamconsulenten om regulier werk op te pakken en ruimte te creëren om met bovenstaande punten aan de slag te gaan. Zodra de projectleider/kwaliteitsmedewerker gestart is, zal er een gestructureerde aanpak van het project kunnen plaatsvinden waardoor er met een grotere intensiteit aan bovenstaande onderwerpen gewerkt kan worden. Zoals bijvoorbeeld een intensieve aanpak van de leanprocessen Wmo en Jeugd.

- Communicatie over sociaal domein.
Aandacht is geweest voor de AED's en mantelzorg. Daarnaast is er bij de Paasvee communicatie geweest gericht op jeugd over alcohol en veiligheid. Door middel van het spel Twister, ontwikkeld met de jongerenwerker en de doelgroep, zijn we in gesprek gegaan met jongeren op Paasvee. Voor de zomer wordt een filmpje over de vervoersvoorzieningen in de gemeente gelanceerd. Inzicht in het gemeentelijke aanbod voor inwoners en hulpverleners willen we vergroten door middel van een digitale en analoge Sociale Kaart.

En de volgende projecten waarbij bij het genoemde resultaat de laatste stand van zaken wordt toegelicht.
- Buurtgezinnen (5.1.1)
- Project Langer thuis wonen in Schagen, doe je samen! (5.3.1)
- Dementievriendelijke gemeente (5.3.1)
- Toekomstplan 18- / 18+ (5.1.2 A3)
- Kwetsbare jongeren 16-27 jaar (5.1.1 C4)
- Lokaal cultuurfonds (5.4.1)
- Stimuleringsfonds initiatieven (5.3.1)