Waar gaat het resultaat over?

Er zijn situaties waarin inwoners niet voor zichzelf kunnen zorgen. Of niet voldoende hebben aan de ondersteuning uit hun eigen sociale netwerk of de algemene, tijdelijke voorzieningen. In die gevallen zorgt de gemeente voor de noodzakelijke ondersteuning in de vorm van formele zorg (vangnetconstructie). De wijkteams vormen de toegang tot de formele zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Vanaf 1 januari 2015 is beschermd wonen (BW) ondergebracht bij de centrumgemeente voor maatschappelijke opvang (Den Helder). Dit betreft de zorg voor mensen die vanwege psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen wonen en toezicht en begeleiding nodig hebben. Alle gemeenten zijn hier wel zelf verantwoordelijk voor.
Daarom is in 2017 de regionale visie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen opgesteld. Die wordt uitgevoerd samen met de ketenpartners (zorgverzekeraar, corporaties en aanbieders). Hierbij wordt aangesloten op de al bestaande producten die geleverd worden onder de Wmo (dagbesteding, begeleiding) en participatie (op weg naar werk en re-integratie). De verwachting is dat vanaf 2020 de taken en financiering van beschermd wonen overgaan naar de individuele gemeenten.
De aanpak verwarde personen wordt als een innovatieproject opgepakt. Deze aanpak richt zich op mensen die zelf geen hulpvraag hebben maar waarvan derden (familie, buren, vrienden, professionals) vinden dat er wel hulp nodig is. Het gaat hier om kwetsbare mensen die veelal problemen hebben op meerdere leefgebieden, maar die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben of de aangeboden zorg uit de weg gaan: mensen die moeilijk in staat zijn hun zelfredzaamheid te handhaven.