Lasten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

S1.1

Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te

4.695

N

V

39

V

4.656

N

S1.2

Waar nodig is ondersteuning en jeugdhulp

7.524

N

50

N

715

N

8.289

N

S1.3

De gemeente biedt een trampoline zodat i

8.580

N

V

262

V

8.318

N

S1.4

Inwoners die beperkt zijn om volledig be

5.671

N

40

N

0

V

5.711

N

S1.5

Aan inwoners die een inkomen hebben dat

1.781

N

V

15

N

1.796

N

ST1

Taakstelling doelstelling SD1

923

N

V

0

V

923

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

S1.1

De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd.

44

V

S1.1

De pro VSO school het Molenduin is met ingang van het nieuwe schooljaar qua leerlingaantal verdubbeld. Deze toename is onverwacht, waardoor de school onvoldoende tijd heeft gehad zich hierop voor te bereiden. Zij doen een verzoek voor een financiële bijdrage om tijdelijk een extra pedagogisch medewerker in te huren. Op deze manier krijgt de school de kans haar teamin te werken en de veiligheid voor haar leerlingen te waarborgen. Voor duur van januari t/m einde van het schooljaar 2017-2018 de Aloysius Stichting een financiële bijdrage te leveren van € 40.000 voor een tijdelijk zorg-onderwijsarrangement. De kosten te dekken uit de reserve innovatie.

40

N

S1.1

In 2017 is er structureel teveel afgeraamd en daarnaast heeft er een indexering op de handhavingskosten plaatsgevonden, waardoor het budget nu weer op niveau gebracht wordt.

40

N

S1.1

Na de nieuwe contractering in 2017 is voor Leerlingenvervoer extra budget gevraagd. Voor de nieuwe contractering is een nieuwe bekostigingsmethodiek gekozen: starttarief + kilometervergoeding. Zoals ook in de jaarrekening 2017 bleek verwachten wij door de verdeling met drie gemeenten ook in 2018 voordeliger uit te komen.

75

V

S1.2

De jaarlijkse storting in de reserve innovatie wordt opgeheven en wordt ingezet voor de structurele invulling van de sluitende aanpak jongeren en het restant ter dekking van het strategisch Personeelsplan.

15

N

S1.2

Er vindt een verschuiving plaats van verstrekking van PGB's naar Zorg in Natura.

100

V

S1.2

Vanaf 2017 zien wij een toename van zorg. In 2017 was de tekort opgelopen tot € 839.000. De zorg voor 2018 ligt in het algemeen in de lijn van 2017. Wij zien daarbij een toename dit jaar van Jeugd-GGZ en Ambulante hulp.

800

N

S1.3

Door wijziging van de rekenformule voor berekening van de Rijksbijdrage ter dekking van de kosten van bijstandsuitkeringen is de Rijksbijdrage vanaf 2017 met ca. 1 miljoen verhoogd. In voorgaande jaren werd in de begroting steeds rekening gehouden met een tekort van 5% ten opzichte van de Rijksbijdrage (5% = € 334.000,-). In 2015 moest dat aangesproken worden. In 2016 is daarboven een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor de vangnetregeling. Deze regeling voorziet in een aanvullende Rijksvergoeding als het tekort meer dan 5% van de Rijksbijdrage is. In de 2e bestuursrapportage 2017 is dit in eerste instantie incidenteel verwerkt. In 2018 is in de begroting opnieuw rekening gehouden met dit tekort. Door de verhoging van de Rijksbijdrage blijkt dit echter niet meer nodig te zijn en valt dit budget nu structureel vrij."

334

V

S1.3

Eind 2017 is minima het aanbod gedaan van de aanvullende ziektekostenverzekering Compleet+. Deze is duurder dan de Compact verzekering, maar biedt ook meer vergoedingen, waaronder de eigen bijdrage Ziektekostenverzekering en eigen bijdrage Wmo. Veel mensen hebben dit aanbod geaccepteerd. Daarnaast is er publiciteit aan deze verzekering voor minima gegeven, waardoor het aantal gebruikers is gestegen.

72

N

S1.5

Humanitas ondersteunt in opdracht van de gemeente inwoners met financiële problemen. De ondersteuning bestaat uit het op orde brengen van de thuisadministratie. Uit het jaarverslag van Humanitas blijkt dat in 2017 er meer mensen gebruik hebben gemaakt van de noodzakelijke ondersteuning. Hoewel het grote aantal hulpvragen een zeer positieve ontwikkeling is omdat er kennelijk wordt voorzien in een behoefte, brengt deze ontwikkeling het verzoek om het budget te verhogen om te blijven voorzien in de behoefte van onze inwoners

15

N

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

S1.1

Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te

1.208

V

441

V

3

N

1.646

V

S1.2

Waar nodig is ondersteuning en jeugdhulp

0

V

V

0

V

0

V

S1.3

De gemeente biedt een trampoline zodat i

7.965

V

V

629

V

8.594

V

S1.4

Inwoners die beperkt zijn om volledig be

0

V

V

0

V

0

V

S1.5

Aan inwoners die een inkomen hebben dat

189

V

V

0

V

189

V

ST1

Taakstelling doelstelling SD1

379

V

V

0

V

379

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

S1.1

De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd.

3

N

S1.3

Door wijziging van de rekensystematiek is de Rijksbijdrage ter dekking van de kosten van de bijstandsuitkeringen ten opzichte het begrotingsbedrag met ruim € 629.000 verhoogd.

629

V