Waar gaat het resultaat over?

Voor een klein deel van het jeugdige inwoners (15-20%) is extra hulp nodig.
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders. Dit geldt voor:
- hulp bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen,
- de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering,
- de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling
- de vrijwillige en gedwongen jeugdzorg,
- de jeugd-ggz,
- de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking en
- de begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf.

Het wijkteam is de toegang voor de jeugdhulp, op een laagdrempelige en herkenbare manier. Daarnaast krijgen kinderen rechtstreeks toegang tot jeugdhulp na verwijzing door huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Het wijkteam geeft hiervoor een beschikking af.