Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Uitvoering geven aan het project "Cultuur op school"
Er zijn gesprekken met verenigingen, waaronder de musea, om ideeën uit te werken die bruikbaar zijn voor Cultuur op School. In het voorjaar van 2018 heeft de KCARS in samenwerking met Triade, de ondersteuningsfunctie voor cultuur, tijdens het overleg van de ICC-ers (interne cultuur coördinatoren) van de basisscholen een presentatie gegeven over Cultuur op School en daarbij gebruik maken van de culturele omgeving/verenigingen van de school.
Er zijn verschillende projecten/workshops die in 2018 op de scholen worden gegeven. Ook ligt in de planning om opnieuw een workshop te organiseren voor andere onderwijskoepels zoals Sarkon en Kopwerk.
De ervaring heeft geleerd dat er zowel interesse is van de verenigingen als de scholen voor culturele projecten, maar door de werkdruk van de docenten er vrijwel geen tijd is om ideeën goed uit te werken. Daardoor is er veel tijd vanuit de KCARS ingezet om projecten vorm te geven.

Stimuleren jong talent en dorps-en wijkinitiatieven en bevorderen van een cultureel programma in buurt- en cultuurhuizen, zoals de bibliotheekservicepunten in de dorpen.
De komende jaren zal KopGroep Bibliotheken niet op minder, maar juist op meer plekken aanwezig zijn. Dat komt deels door het programma ‘Bibliotheek op School’, maar ook het aantal servicepunten wordt uitgebreid. Dit laatste is mogelijk door provinciale subsidie. Ook op digitaal gebied is steeds meer mogelijk. Het aantal beschikbare e-booktitels groeit gestaag en mensen kunnen in de bibliotheek terecht voor hulp en advies bij digitale zaken. Bij het activiteitenaanbod maakt KopGroep Bibliotheken gebruik van talenten en kwaliteiten die in de samenleving aanwezig zijn: zo ontstaat een mix van professioneel aanbod en activiteiten die georganiseerd worden door burgerparticipatie.

Vergroten van de culturele diversiteit binnen het aanbod en de deelname van kunst en cultuur.
Het project “Kunst op Locatie” in de voormalige gemeente Harenkarspel is een buitenschoolse activiteit die kinderen in de gelegenheid stelt om deel te nemen aan uiteenlopende creatieve workshops in de voorjaarsvakantie 2018. Diverse verenigingen uit Warmenhuizen participeren in het project. Producten uit de workshops krijgen een plaats in “Kunst op locatie” 2018.

Uitvoering geven aan het beleid "Kunst in de openbare ruimte".
De Werkgroep Beeldende Kunst van de KCARS betrokken bij een aantal projecten, zoals:
Kunst op straat:
Op www.schagen.nl/Beelden gemeente Schagen staat informatie over de kunst op straat, de maker en andere gegevens. Aan de hand van het overzicht kan een eigen route worden gemaakt om er eens langs te lopen of te fietsen.
Verder is er aandacht voor kunstwerken in Nes-Noord (medio 2018 wordt dit geplaatst), Rotonde Petten en de verplaatsing van Fontein de Zwaan (Schagerbrug),

De ontwikkeling van het Taalhuis.
De portefeuillehouders van de Noordkop gemeenten hebben op 28 februari een convenant getekend met de Kopgroep Bibliotheken. Hierin zijn afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de toekomst. Vooruitlopend daarop is in de bibliotheek van Schagen een ‘Taalhuis’ geopend, waar mensen welkom zijn voor hulp en advies op taalgebied. Dit is met name voor laaggeletterden en vergunninghouders.

Voorbereiden om te komen tot een toekomstbestendige (streek)omroep.
Onderdeel van de professionalisering van de lokale omroepen is de indeling in streekomroepen. Uitgaande van de natuurlijke habitat is in overleg met de gemeenten en de omroepen een streekkaart van Nederland samengesteld. Juist door een beperkte schaalvergroting toe te passen is het ook financieel haalbaar om de gewenste professionalisering te realiseren.
De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen maken onderdeel uit van de streek Kop van Noord-Holland. Weliswaar stemmen de gemeenten en de betrokken omroepen in met deze streekindeling, het initiatief van laatstgenoemden om te komen tot samenwerking is vooralsnog gestrand.