Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Uitvoering geven aan activiteitenplan dementievriendelijke gemeente
Op 10-04-2018 heeft het college ingestemd met het Uitvoeringsprogramma (UvP) Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) 2018-2022.
Tijdens de aftrapbijeenkomst in juni zal door de samenwerkende partijen een overeenkomst worden ondertekend. Hierin worden de verschillende taken en de rolverdeling duidelijk vastgelegd. Ingezet zal worden op het bereiken van een cultuuromslag: wat is dementie, hoe kan ik hier als inwoner mee omgaan, hoe kan ik helpen als ik iemand tegenkom die enigszins verward overkomt?
Vooruitlopend hierop wordt gestart met voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen van het gemeentepersoneel, alsmede van de chauffeurs en begeleiders die o.a. het leerlingenvervoer verzorgen. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers van de lokale musea.
Tevens worden door WoonZorgGroep Samen cursussen valpreventie in de verschillende kernen gegeven.

Uitvoering geven aan mantelzorgbeleid, met name ook aandacht voor de jonge mantelzorger en respijtzorg.
Op 19 december 2017 heeft u de evaluatie mantelzorgbeleid vastgesteld.
Het Mantelzorgcentrum bezoekt de scholen voor het voortgezet onderwijs om het onderwerp mantelzorg bespreekbaar te maken. Tevens is via het overleg met het onderwijsveld speciale aandacht gevraagd voor deze doelgroep.
Waar het Mantelzorgcentrum en de wijkteams jonge mantelzorgers tegenkomen gaan ze in gesprek over hun behoefte aan ondersteuning. In juli wordt een informatiemarkt door de wijkteams voor aanbieders en onderwijs georganiseerd met als thema jonge mantelzorger.

Landelijk wordt geconstateerd dat er nog veel verbeterd kan worden in de respijtzorg. Vooral de vindbaarheid en het aanbod zijn punten van zorg, zo ook in onze gemeente. Wij hebben wel een belangrijke stap gezet met de pilot vrijwillige respijthulpen en vrijwillige, kortdurende respijtzorg. Er is een toename van het aantal aanvragen in het eerste kwartaal:
- 2 aanvragen voor kortdurend verblijf,
- 9 matches voor respijtzorg thuis
- 9 nieuwe aanmeldingen voor kortdurende respijtzorg, naast de nog lopende 27 uit 2017.
Daarnaast wordt veelal dagbesteding en hulp bij het huishouden ingezet, zodat de mantelzorger wordt ontlast.

De communicatie over respijtzorg gaan we in het tweede kwartaal in breder verband oppakken. Ons aanbod voor de mantelzorger is niet overzichtelijk en wordt mede daardoor niet optimaal benut. In samenwerking met onze afdeling communicatie, het Mantelzorgcentrum en de WmoJeugdAdviesraad Schagen (WJAS) gaan we hier een plan voor opstellen.

Uitvoering van de pilot: 'Langer zelfstandig thuis wonen in de gemeente Schagen doe je samen'.
Gedurende de afgelopen maanden is bij de inwoners van de dorpen opgehaald wat zij nodig (denken) te hebben als het gaat om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in hun huidige woning. Uit de enquêtes, persoonlijke en groepsgesprekken zijn rondom de thema's wonen, vervoer, woonomgeving, sociale contacten & activiteiten, gezondheid aandachtsgebieden geformuleerd die inwoners hebben aangedragen. Aan de hand van deze gebieden hebben de samenwerkende partners oplossingen bedacht en verwoord in het document 'Samen werken aan langer thuis wonen in de drie dorpen'. Deze worden gedurende een periode van een jaar uitgewerkt en vindt de uitvoering plaats waarna geëvalueerd wordt. Voor de zomer wordt dit project ook opgestart in de dorpen Waarland, Dirkshorn en Tuitjenhorn. Met de uitvoering van het plan zijn kosten gemoeid die uit het budget en de bestaande afspraken met de partners worden gefinancierd.

Stimuleringsfonds initiatieven
In intern overleg is de strategie bepaald. De verschillende adviesraden zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek. Gekeken wordt naar gezamenlijke uitgangspunten en aanpak voor de inzet van de middelen. Een eerste oriënterende vraag voor financiering van een skatevoorzieningin Callantsoog ligt er en vormt een goede basis voor het gesprek met de adviesraden.

Ondersteuning vrijwilligers en maatschappelijk werk
De afspraken voor extra ondersteuning van vrijwilligers door WonenPlusWelzijn zijn gemaakt. De vrijwilligers worden extra ondersteund zodat zij bijv. hun verhaal kwijt kunnen na huisbezoeken en de andere ondersteuning die vrijwilligers bieden bij kortdurende respijtzorg.
Met Mee&deWering zijn afspraken gemaakt over de uitbreiding van het maatschappelijk werk, omdat hier een groeiende behoefte bij de inwoners bestond.