Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Afschaffing eigen bijdrage begeleiding en dagbesteding.
Vanaf 1 januari 2018 betalen de inwoners voor begeleiding en dagbesteding vanuit de Wmo geen eigen bijdrage meer. De administratieve processen met het Centraal Administratie Kantoor (CAK), die de eigen bijdrage int en de aanbieders, zijn goed ingeregeld. Het aantal aanvragen voor voorzieningen is niet gestegen.

Inkoop voor 2019
De inkoop voor 2019 is in volle gang, zodat er op 1 januari 2019 de bestaande maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo (begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf) voor de inwoners beschikbaar zijn. De aanbieders en cliënten zijn in dit proces actief betrokken.

Overgang hulp bij het huishouden 2 naar schoonmaakondersteuning en signalering en praktische thuisondersteuning.
Bij de inkoop voor de producten voor het voeren van een huishouden in 2017 is afgesproken dat tot en met 2018 het product hulp bij het huishouden 2 wordt geleverd. Met alle aanbieders is inmiddels gekeken hoe de hulp bij het huishouden 2 verantwoord kan worden omgezet naar schoonmaakondersteuning en signalering en praktische thuisondersteuning. Hierbij is er op gelet dat er voldoende tijd voor de hulp is en door hen de benodigde ondersteuning kan worden gegeven.
Ook het hospice krijgt subsidie op basis van het aantal bedden dat zij hebben, zodat zij hier hiervan hulp bij het huishouden kunnen inzetten.

Afspraken met zorgkantoor en zorgverzekeraar over raakvlakken Wmo, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw)
Het beëindigen van de subsidieregeling zorginfrastructuur was aanleiding om met partijen om tafel te gaan hoe de gevolgen voor 2018 kunnen worden opgevangen en afspraken te maken voor 2019. De eerste gesprekken zijn gevoerd en deze worden gecontinueerd. De functie ontmoeting blijft belangrijk in iedere kern of wijk. Een voorstel wordt hiervoor vervolgens voorgelegd.
Voor de beschikbaarheid van crisis- en noodbedden is in de Kop door partijen een app ontwikkeld, zodat duidelijk is waar deze beschikbaar zijn.

Beschermd wonen
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een uitvoeringsplan, op basis van de door u vastgestelde beleidskaders. Het is mogelijk de huidige contracten voor beschermd wonen te verlengen met een jaar. Er wordt op dit moment afgewogen of dit wenselijk is, omdat er nog niet voldoende zicht is welke essentiële veranderingen op deze termijn realistisch zijn.