Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De accountmanagers werkgeversdienstverlening van de vier gemeenten in de Kop en van het Uwv werken samen bij de werkgeversdienstverlening en wisselen vacatures en werkzoekenden met elkaar uit.

In het kader van Match 2020 worden voor de vier speerpuntsectoren (maritiem/techniek, agri, zorg en toerisme) in mei 2018 de sectorplannen vastgesteld met praktische uitvoeringsprojecten om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en het matchen van vraag en aanbod te versterken.
Met werkgevers worden convenanten gesloten om draagvlak en betrokkenheid te versterken.

Algemeen
Aandachtspunt is dat de mensen die op dit moment een bijstandsuitkering ontvangen niet zonder meer plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Er is veel vraag vanuit de werkgevers, maar deze mensen hebben vaak te maken met fysieke, mentale of psychische beperkingen waardoor een goede match niet vanzelfsprekend is. Er is daarom vaak een voortraject nodig om te kunnen bepalen welke arbeidsmogelijkheden betrokkene heeft en of er sprake is van verminderde loonwaarde.
Met werkgevers wordt overlegd of zij arrangementen voor deze doelgroep kunnen organiseren binnen hun reguliere bedrijfsvoering.
In de afgelopen maanden zijn 19 mensen geplaatst met een loonkostensubsidie en 6 in Beschut werken.