Voortgang van onze planning 1e rapportage:

a1. De aanbesteding voor de renovatie van de Frankendeal in Callantsoog is afgerond en de opdracht is gegund. De renovatie zal uitgevoerd worden in de zomervakantie. Voor de Aloysiusschool in Schagen ligt er een definitief ontwerp voor permanente uitbreiding. Bij deze uitbreiding zal afgeweken worden van het bestemmingsplan waarvoor het schoolbestuur een vergunning aan zal vragen. Voor de realisatie van het gymlokaal moet het ontwerp fase opgestart worden. Verwachting is dat we in het 3e kwartaal met deze werkzaamheden starten. Voor de zonnewering bij de Hoge Ven in Tuitjenhorn geldt dat deze in de krokusvakantie is geplaatst. Alle klaslokalen zijn voorzien van de wering. Alleen voor de ramen van de speellokalen moet nog een oplossing worden gevonden. Deze zitten hoog en smal waardoor er aparte zonnewering moet worden gemaakt.Verder staat de sanering van het asbest bij de Regenboogschool in Stroet gepland voor in de zomervakantie. De opdracht is verstrekt aan de aannemer en de voorbereidingen worden getroffen.

b1. Met het samenwerkingsverband van het primair onderwijs zijn aanvullende

resultaatafspraken gemaakt voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hierin zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de schakelklassen, hoe de overdracht tussen voorschoolse en schoolse periode plaatsvindt en hoe de voortgang van de taalontwikkeling wordt gemonitord. De kinderopvang en het samenwerkingsverband moeten instemmen met de resultaatafspraken voordat deze aan het ministerie van OC&W worden aangeboden.
Daarnaast zijn wij met de partners van de Lokale Educatieve Agenda in gesprek gegaan over of er behoefte is aan 'talentontwikkeling' in het onderwijs. De kinderopvang en het schoolbesturen hebben daarbij aangegeven dat het kennismaken met muziekonderwijs wordt gemist. Op basis van dit signaal is een offerteaanvraag opgesteld voor een inventarisatieonderzoek naar de behoefte aan muziekonderwijs onder de scholen en de kinderopvang.

b2. Er wordt uitvoering gegeven aan de 'Nadere regels tegemoetkoming kosten

kinderopvang 2018' en daar waar nodig wordt maatwerk geleverd. Zo zijn er voor twee kinderen aanvullende afspraken gemaakt om het voor de ouders (toch) mogelijk te maken deel te kunnen nemen aan de VVE.
Ook is het uitvoeren van de taaltoets onder de medewerkers in de kinderopvang in voorbereiding. Er is geïnventariseerd dat er bij120 medewerkers een toets moet worden afgenomen. Er worden bij twee aanbieders offertes opgevraagd. De planning is om de toets in het derde kwartaal af te nemen.

b3. De GGD voert het toezicht en de handhaving op de kinderopvang conform de

gemaakte afspraken uit. Met de gemaakte afspraken is de kwaliteit van de kinderopvang in onze gemeente geborgd.

c.1 Bij de uitvoering van de leerplicht valt op dat er zich een nieuwe doelgroep laat zien,

namelijk jongeren die wel cognitief (kennis) in staat zijn het onderwijs te volgen, maar als gevolg van het sociale vaardigheden uitvallen. Het gaat hierbij om jongeren met bijvoorbeeld een autisme.

c2 Aan het uitvoeringsplan Voortijdig schoolverlaten (VSV) wordt regionaal uitvoering

gegeven. Hiervoor is drie maal per jaar overleg met het ministerie en de regio gemeenten. Ook bij de VSV-ers ziet met de ontwikkeling van de nieuwe doelgroep, namelijk de jongeren die als gevolg van sociale vaardigheden uitvallen.

c3. Over het Integraal Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (inmiddels onder de naam: Match 2020) kunt u lezen onder resultaat 5.1.3.

c4. De pilot 'kwetsbare jongeren' bevindt zich in de opstartfase. Hierin maken we een

inventarisatie en analyse van de jongeren om wie het daadwerkelijk gaat. Daarvoor lopen 2 trajecten: We halen gegevens op via het project Urban Data Center met CBS over de jeugdhulp en we verwachten ook landelijke gegevens over schooluitval en arbeidsmarkt. Deze data zullen een indicatie opleveren op welke wijze fase 2 ingevuld wordt en welke termijn daarvoor nodig is. De data zullen beschikbaar zijn voor de zomer.

d.1. Het leerlingenvervoer wordt conform de afspraken uitgevoerd door vervoerder Noot.

De leerlingen en hun ouders zijn tevreden over de dienstverlening. Door de regionale contractering verwachten wij dat wij ook in 2018 voordeel hebben bij de afrekening van het vervoer.

e1. Met ingang van het schooljaar 2018-2019, is Team Sportservice Schagen (voorheen

Sportservice Schagen), in overleg met de scholen tot overeenstemming gekomen over de wijze waarop vakleerkrachten ingezet worden voor het bewegingsonderwijs. Team Sportservice Schagen levert hier maatwerk aan alle scholen.

e2. Er is gestart met de pilot Stevig ouderschap, die elders in het land al tot goed resultaat

leiden. Het geeft (aanstaande)ouders in een minder gemakkelijke (vaak achterstand) situatie een steuntje in de rug. Met vier prenatale en zes postnatale huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van 18 maanden) helpt een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige de (aanstaande)ouders om hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken.
Verder zien wij een toename van de inzet van het bewezen effectieve programma Nurse Family Partnership bij VoorZorg. Daarin krijgen vooral jonge moeders verpleegkundige ondersteuning bij zwangerschap en beginnend ouderschap en heeft tot doel een ondertoezichtstelling te voorkomen.

e3. De docenten van basisschool de Ark in Schagen zijn geschoold in de lesmethode

Gelukskoffer. Basisschool de Vogelweid in Schagen heeft ook interesse getoond en is in contact gebracht met de Gelukskoffer om de scholing in te plannen. De gelukslessen op het Clusiuscollege en 'Tweestrijd' (psychische gezondheid voor jongeren) op het Regiuscollege zijn uitgevoerd.

e4. Voor de borging van de integrale aanpak wordt een bedrag van € 120.000 uit de jaarlijkse storting in de reserve jeugd omgezet naar een exploitatie en toegevoegd aan de begroting.

Dit bedrag wordt ingezet voor het behoud van de volgende drie functies:

  1. Kwaliteitsmedewerker/Regisseur
  2. Wijkteamconsulent
  3. Maatwerkbudget jeugdgroepen

Hiermee behouden wij integraal toezicht op de overlast gevende jeugdgroepen in de gemeente Schagen.

e5. Met de aanstelling van een coördinator per februari 2018 is de pilot 'Buurtgezinnen'

van start gegaan. De wijkteams van Schagen zijn als eerste goed geïnformeerd over de mogelijke inzet van ondersteuning door gezinnen onderling. De campagne voor werving van steun- en vraaggezinnen loopt verder via krant, de eigen facebook-pagina van Buurtgezinnen en bekendmaking bij samenwerkingspartners en in het maatschappelijk veld. De eerste steungezinnen hebben zich inmiddels aangemeld. De eerste matches worden verwacht voor de zomer.