Voortgang van onze planning 1e rapportage:

a. Individuele voorzieningen jeugdhulp
a1./a2 De inkoop voor 2019 is in volle gang, zodat er op 1 januari 2019 de bestaande maatwerkvoorzieningen vanuit de Jeugd (verblijf, behandeling, begeleiding en dagbesteding) voor de inwoners beschikbaar zijn. De aanbieders en cliënten zijn in dit proces actief betrokken.

De Jeugd-GGZ is vorig jaar opnieuw ingekocht. Bij deze inkoop zijn met de aanbieders nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van bekostiging. In juni wordt deze nieuwe werkwijze met de aanbieders geëvalueerd en wordt deze indien nodig aangepast.

Het aantal kinderen/jongeren in de gemeente dat doorverwezen is naar Jeugd-GGZ is per 15 mei 2018 circa 430. In 2017 waren er in dezelfde periode circa 254 kinderen/jongeren doorverwezen naar Jeugd-GGZ.

De nieuwe contracten voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie gaan per 1 juli 2018 in. Ook voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie geldt dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt over de wijze van bekostiging. Dit inkoopproces is in samenwerking met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs uitgevoerd. In 2018 gaan wij samen met het samenwerkingsverband en de aanbieders Ernstige Enkelvoudig Dyslexie verder ontwikkeling en de kwaliteit verbeteren.

Het aantal kinderen voor Ernstige Enkelvoudig Dyslexie is per 15 mei 2018 128. In 2017 waren er in dezelfde periode 51 kinderen doorverwezen naar Ernstige Enkelvoudig Dyslexie.

a3. Het toekomstplan is een tool waarmee een jongere zicht en grip krijgt op alles wat er gaat veranderen op weg naar volwassenheid: werk/onderwijs, veiligheid, gezondheid, vrije tijd en wonen. Dit project wordt onderdeel van een opdracht voor een trainee. Deze trainee start in juni met de uitvoering van fase 1: samen met het wijkteam, leerplicht en RMC een keuze maken met welke toekomstplannen geëxperimenteerd gaat worden en op basis van welke resultaten geëvalueerd wordt.

a4. Via de huisartsenkoepel zijn de huisartsen geïnformeerd over de wens van de gemeente om een praktijkondersteuner (POH) jeugd GGZ beschikbaar te stellen in alle huisartsenpraktijken in onze gemeente. De huisartsen hebben hierop positief gereageerd en aangegeven een nadere uitwerking te wensen in samenwerking met hun leverancier van POH's. Met deze leverancier heeft een verkenningsgesprek plaats gevonden waarbij vervolgstappen zijn afgesproken. Deze bestaan uit:
1. Een analyse van de aangesloten huisartsen bij de betreffende leverancier van POH's.
2. Het maken van een taakomschrijving POH jeugd GGZ gefinancierd door de gemeente
3. Afspraken maken over overbruggingszorg (in verband met een wachtlijst het onder behandeling blijven bij een POH jeugd).
Deze stappen zullen uitgevoerd worden in afstemming met het wijkteam en de reeds werkzame POH's jeugd in onze gemeente. Planning is dat deze stappen voor de zomervakantie zijn uitgevoerd, zodat na de zomervakantie de POH's jeugd GGZ kunnen starten.

b. Jeugdbescherming en -reclassering
In de Jeugdwet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JBJR). De Gecertificeerde Instellingen (GI) zijn aangewezen om de wettelijke taken JBJR uit te voeren.
De colleges van de regio’s Gooi en Vechtstreek, West-Friesland, Kop van Noord-Holland, Alkmaar, IJmond en Zuid-Kennemerland hebben in maart/april besloten om de wettelijke taken JBJR in bovenregionale samenwerking te waarborgen. Hiervoor heeft een projectgroep de opdracht gekregen om een borgingsvoorstel te doen. Het voorstel is in de fase van afronding en bevat naast een inkoopstrategie samenwerkingsafspraken, die hun beslag separaat krijgen in een convenant.

f. Veilig Thuis
f1/f2 Begin 2018 hebben bijna alle gemeenten als opdrachtgevers voor Veilig Thuis, uitgevoerd door de GGDNHN, de dienstverleningsovereenkomst met addendum ondertekend. Gemeenten Schagen en Almaar hebben hier een uitzondering op gemaakt, omdat in 2017 al duidelijk was dat Veilig Thuis NHN een capaciteitstekort had.

In verband met aanhoudende wachtlijsten bij Veilig Thuis is begin 2018 een actie ingezet om op korte termijn de wachtlijsten onder controle te brengen. Hiervoor is het Plan van Aanpak wachtlijsten Veilig Thuis Noord-Holland Noord (d.d. 9 maart 2018) opgesteld.
Door met spoed extra professionals in te zetten wordt nu de volgende werkwijze gevolgd:

  1. De casussen van de wachtlijst worden door 1 team opgepakt
  2. De nieuwe casussen gaan naar een ander team voor de triage.

Daardoor is de veiligheid in gezinnen in de hele regio geborgd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 30 maart 2018 Veilig Thuis onder verscherpt toezicht geplaatst voor een periode van 6 maanden. Veilig Thuis informeert de inspectie direct over alle nieuwe ontwikkelingen en relevante zaken, die van invloed zijn op de kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Ook is afgesproken dat de inspectie maandelijks op de 1e dinsdag van de maand wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak van de wachtlijsten alsmede van de voortgang van de verbetermaatregelen uit het Plan van Aanpak.
Bestuurders van de betrokken gemeenten ontvangen deze monitor ook. De lijnen tussen Veilig Thuis en Schagen zijn kort. Waar nodig en wenselijk is er directe communicatie met de directie van Veilig Thuis, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

f3 De pilot MDA++(Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling)
is van start gegaan. In het vierde kwartaal van 2018 zullen de eerste resultaten worden besproken.

f4
De implementatie van de Integrale Crisisdienst Jeugd 0-18 loopt. Deze Crisisdienst dient per 1 juli 2018 operationeel te zijn. Opdrachtnemer is momenteel bezig met een proeftuin. In juni 2018 zijn de resultaten van deze proeftuin bekend.