Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Met het project Deregulering, waaronder ook het verminderen van de administratieve lasten voor inwoners en bedrijven valt, hebben we tot 1 juni 2018 de volgende resultaten gehaald:

  • De ‘Reisgids ruimtelijke ontwikkelingen’ is vastgesteld. Hiermee zijn 13 afzonderlijke beleidsnota’s op het gebied van ruimtelijke ordening komen te vervallen. Het nieuwe beleid gaat meer uit van abstracte criteria, waardoor maatwerk kan worden geleverd. Daarmee voorkomen we dat plannen die goed onderbouwd kunnen worden toch strijdig zouden zijn met beleidsregels.
  • Er is een gedereguleerde APV vastgesteld. Overbodige regels zijn geschrapt. Zeven beleidsnota's op APV-gebied zijn komen te vervallen.
  • De meerjarige evenementenvergunning is geïntroduceerd: voor reguliere evenementen hoeft  nog maar één keer in de vijf jaar een vergunning te worden aangevraagd (voorheen moest dat elk jaar).
  • Er is een gedereguleerde welstandsnota (‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’) vastgesteld. Het nieuwe beleid is eenvoudiger, eenduidiger en biedt de mogelijkheid van welstandstoetsing door ambtenaren in plaats van de welstandscommissie.
  • We hebben verschillende processen onder de loep genomen, waaronder het ontwikkelen van beleid. Er is een 'denkwijzer' opgesteld aan de hand waarvan beoordeeld kan worden wanneer er wel of niet beleid moet worden ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij is: Geen beleid, tenzij...
  • De regels voor gemeentelijke monumenten zijn eenvoudiger gemaakt; voor verbouwingen van monumenten is voortaan minder vaak een vergunning nodig.
  • Er is een Bomenverordening vastgesteld. Alleen bij echt waardevolle bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd. Via een viewer op de gemeentelijke website kunnen inwoners makkelijk zien of een kapvergunning nodig is of niet.

Bij de start van het project Deregulering scoorden we in de meting ‘Bewijs van Goede Dienst’ een onvoldoende op het onderdeel ‘Checklist minder regels’. De minimumnorm is dat 75% van de onderzochte onderwerpen regelarm is. De score was in februari 2015 31%. In juni 2017 is opnieuw een meting verricht. Daaruit bleek dat inmiddels 92% van de onderwerpen regelarm is.