Voortgang van onze planning 1e rapportage:

  • De persoonlijke internet omgeving is vormgegeven. Gegevens, producten en dossiers worden in toenemende mate ontsloten voor onze inwoners, na inloggen op onze website.
  • Werkzaamheden om identiteitsfraude te voorkomen en de adreskwaliteit te verbeteren vindt volgens planning plaats. Dit is gericht op blijvend vertrouwen in de gemeente.
  • Op basis van de wachttijden bij telefonie is de capaciteit eind vorig jaar uitgebreid. De monitoring wordt verder ingericht om de telefonische bereikbaarheid en beantwoording van vragen ook bij plaats- en tijdsonafhankelijk werken te meten. In vervolg hierop zal nog een bereikbaarheidsplan worden opgesteld.
  • Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De gevolgen voor de gemeente worden momenteel ingeschat en aan verplichtingen wordt uitvoering gegeven. De structurele consequenties en personele consequenties worden nog bezien.
  • Data Center Schagen en Den Helder. Tijdens de laatste tussenrapportage 2017 heeft uw raad een budget van € 80.000 beschikbaar gesteld. Uw bijbehorende opdracht is om te onderzoeken of een Data Center, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, meerwaarde biedt.

De behoefte aan meer efficiency is duidelijk. Als gemeenten hebben we grote vraagstukken die beantwoord kunnen worden met de veelheid aan interne en externe gegevensstromen die er zijn. Het is daarom belangrijk om het belang van het koppelen van deze gegevens te onderzoeken. De resultaten moeten aantonen of er een gezamenlijke basis ligt om een Data Centrum te openen. Dit wordt onderzocht aan de hand van drie vraagstukken uit het sociaal domein: armoedebeleid, jeugdbeleid en gegevensmanagement over re-integratie arbeidsmarkt. Tijdens diverse sessies worden deze vraagstukken uitgediept en beantwoord aan de hand van verschillende datasets van de gemeente en het CBS. Voor de zomer 2018 worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Bij een positief resultaat wordt uw raad na de zomer gevraagd in te stemmen met de opening van een Data Center en de financiering hiervan. Ten behoeve van dit voorbereidingstraject is tot nu toe een bedrag van € 35.000 uitgegeven.