Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022
Op 20 februari jl. heeft u de notitie Gezondheidsbeleid gemeente Schagen 2018-2022
vastgesteld, met de volgende speelpunten:
1. Gezond gewicht
2. Gezonde voeding
3. Psychische Gezondheid
4. Valpreventie
5. Genotmiddelengebruik
Het college bereidt op dit moment een uitvoeringplan voor, samen met kern- en ketenpartners, waarbij de focus ligt op het verbeteren van communicatie en informatievoorziening en op de integrale samenwerking. Samen met inwoners willen wij invulling geven aan dat deel nog niet al jaarlijks is ingezet (m.n. de afspraken met GGD over jeugdgezondheidszorg en JOGG)

JOGG
JOGG lijkt zijn vruchten af te werpen: in de periode 2014-2016 is het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij kinderen in Schagen gedaald. Dit blijkt uit de metingen die door de JGZ (jeugdgezondheidszorg) verpleegkundigen zijn uitgevoerd. JOGG-Schagen werkt sinds enkele jaren lokaal aan een integrale aanpak om gezond gewicht bij jongeren te bevorderen. Professionals van de GGD, verloskundigen, onderwijs, kinderopvang, huisartsen, diëtistes en fysiotherapeuten weten elkaar beter te vinden. Zij slagen erin de thema’s overgewicht en gezonde leefstijl meer onder de aandacht te brengen, te agenderen en partijen te enthousiasmeren om te werken aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. Inmiddels zijn er in de gemeente verspreid over de verschillende kernen 16 basisscholen gestart met de DrinkWater campagne en heeft het Clusius College het vignet Gezonde School behaald. Ook op de kinderopvang en de peuterscholen is aandacht voor de gezonde leefstijl. Er wordt vaker water gedronken en het voedingsbeleid is aangepast. Bij sport- en beweegactiviteiten in de wijk worden nu vaker water en een gezonde snack aangeboden.
Start Ik Lekker Fit
Team Sportservice Schagen, Dieet&Co (diëtiste) en GGD Hollands Noorden zijn voor vijf jaar samen gestart met Ik lekker fit. Kinderen en ouders worden uitgenodigd om meer bewust te zijn van een actieve en gezonde leefstijl door o.a. voedingslessen en workshops op de basisscholen.
Er komen extra meetmomenten bij kinderen op de basisschool en adviezen met als doel optimale ondersteuning aan kind en gezin.

AED
Alle buitenkasten zijn inmiddels vervangen. De AED trainingen zijn voor alle inwoners gratis. Verschillende malen is dit onder de aandacht gebracht van de inwoners door de publiekscampagne. Waar nodig worden apparaten vervangen.

Valpreventie:
In 2017 is er gestart met de pilot valpreventie. Cursussen valpreventie (in Balans) worden gegeven door Woonzorggroep Samen (WZG), die uitgerold wordt in meerdere kernen. De gemeente betaalt de kosten die niet door de zorgverzekering aan de deelnemers wordt vergoed. In het kader van administratieve lastenverlichting voor de inwoners willen wij een afspraak met de verzekeraar (VGZ/Univé) maken om de kosten eenvoudiger aan de zorgverlener te vergoeden.
Om hier uitvoering aan te geven zijn de volgende acties ondernomen:
- afspraken met VGZ/Univé over klantvriendelijke afrekening. Wzg Samen is hierover in gesprek met de wijze waarop Omring dit heeft geregeld met VGZ/Univé.
- afspraken zijn vastgelegd over screening, toeleiding en nazorg en naleving hiervan door partijen. Evaluatie volgt na een jaar in het kader van dit project.