Voortgang van onze planning 1e rapportage:

 • Het beleid implementeren om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan met het Stoplichtconvenant, in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven wordt meegenomen in het beleid rondom ondermijning.

Het rampenbestrijdingsplan is geïmplementeerd. In het kader hiervan is besloten dat de EHC geen bedrijfsbrandweer in stand hoeft te houden. Wel bepaald de Kernenergiewet dat zij een brandbestrijdingsploeg moeten hebben. Afgesproken is dat NRG/EHC de bedrijfsbrandweer in stand houdt tot bekend is aan welke eisen de brandbestrijdingsploeg moet voldoen. De eisen worden door het ministerie opgelegd. Het ministerie gaat hierover in overleg met NRG/EHC. De gemeente wordt geïnformeerd over de stand van zaken.

 • Conform het meerjareninvesteringsplan is in samenwerking en overleg met de reddingsbrigades gezorgd voor goed functionerend materieel. Hierbij wordt goed gekeken naar alle factoren en daar waar mogelijk materieel nog niet vervangen wanneer blijkt dat het materiaal nog aan alle geldende eisen voldoet.
 • Er is een intentieverklaring tussen KNRM Petten en Reddingsbrigade opgesteld. Deze zal medio juni door beide partijen worden ondertekend. De vaststellingsovereenkomst tussen gemeente Schagen en KNRM IJmuiden wordt vormgegeven.
 • Er is besloten om de huidige huisvesting van Sint Maartenszee dit jaar nog voort te zetten en eerst het project voor de Loods in Petten af te ronden. Na dit project gaan we verder de mogelijkheden voor Sint Maartenszee in kaart brengen.
 • Het nieuwe Damoclesbeleid is aangepast en vastgesteld.
 • Het beleid rondom adresfraude is geïmplementeerd en elke zes weken komen de ketenpartners bijeen.
 • Het beleid rondom ondermijning, zal indien nodig in het tweede deel van het jaar worden vormgegeven. Momenteel wordt door de diverse afdelingen samengewerkt om een ondermijningsbeeld te completeren met het industrieterrein Witte Paal. In juni zal het regionale ondermijningsbeeld in de driehoek van Den Helder/Schagen/Texel worden gepresenteerd.
 • Op dit moment wordt er gewerkt aan een intentieverklaring waarin de gemeente, een stichting en een buitenlands bedrijf verklaren bereid te zijn binnen de gestelde wettelijke kaders te streven naar verbetering van het verkrijgen van medische cannabis. Met deze intentieverklaring stellen wij het bedrijf in staat om via universiteiten in het buitenland geld voor onderzoek beschikbaar te krijgen. De haalbaarheid van het project wordt hiermee vergroot.
 • Het uitgaansgebied van Schagen is een gebied waar door onder andere de goede samenwerking van de horeca-gelegenheden weinig onrust is. Uit de politie-cijfers blijkt dat wij een goed uitgaangsgebied hebben met relatief weinig incidenten. Door het feit dat het uitgaansgebied relatief veilig is gaat het Openbaar Ministerie niet akkoord met het inzetten van (hybride) cameratoezicht. De inbreuk op de privacy wordt hierin zwaarder gewogen, omdat het aantal incidenten relatief laag is.
 • Het opstellen  van de meerjarige beleidsplannen veiligheidsbeleid 2019-2022 en VTH-beleid 2019-2022 start in het derde kwartaal.
 • Brandveiligheidsaanpak recreatieparken;

In het eerste kwartaal van 2018 vallen de volgende ontwikkelingen op:

 • de groei van het aantal aanvragen om omgevingsvergunningen en consulten ligt boven verwachting,
 • het aantal om te zetten en aangevraagde ontheffing voor rijden op strandslagen ligt ver boven de bij de overdracht doorgegeven aantallen;
 • de controles op het gebied van brandveiligheid liggen ruim voor op schema.
 • Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het vakantiepark waarover de meeste klachten, meldingen en handhavingszaken bekend zijn. Op basis van de (onderzoeks)gegevens zal een plan van aanpak worden opgesteld. In het zomerseizoen wordt de brandveiligheidsaanpak recreatieparken afgerond.
 • In februari is het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) voor 2018 op basis van het VTH-beleid 2017-2018 en de evaluatie van 2017 vastgesteld. De prioriteiten hierin zijn:
  - vergunningverlening: verdere verbetering van de dienstverlening,
  - toezicht: brandveiligheid en constructieve veiligheid,
  - handhaving: illegaal gebruik van gebouwen, het tegengaan van drinken door jeugd onder de 18 jaar en het toezicht op het strand.