Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De schulddienstverlening wordt geheel uitgevoerd door de gemeente zelf. Een klein aantal trajecten wordt nog door Plangroep uitgevoerd. Dit zijn afhandelingen van trajecten die voor 1 januari 2017 gestart zijn.
Bij het ROC Kop van Noord-Holland hebben 3 groepen de training van Moneyways gevolgd. In het volgende schooljaar hebben zij een optie afgesproken voor 8 groepen.
Het Clusius College onderzoekt vanuit het Centraal Bureau hoeveel groepen bij Clusius Schagen, maar ook bij andere vestigingen, de training in het volgende schooljaar aangeboden kan worden.
Het project "Inzetten van vrijwilligers voor de uitvoering van thuisadministratie" van Humanitas is succesvol. Het budget voor 2017 ging uit van 32 aanvragen. In werkelijkheid waren er 52 aanvragen in 2017. We verwachten dat er in 2018 deze lijn wordt voortgezet.

De website van Meedoen Schagen is omgezet naar een andere webapplicatie. Daarin is zowel het aanbod voor kinderen als ouderen ondergebracht.
Om de mogelijkheden voor ouderen meer bekendheid te geven wordt in mei/juni een informatiecampagne gehouden. Daarvoor worden onder andere de ouderenbonden en –verenigingen bezocht.
Het gaat er om ouderen die een inkomen tot max 110% van de bijstandsnorm hebben gebruik kunnen maken van sociaal maatschappelijke voorzieningen.
Het Kindpakket werd in het verleden betaald uit het bijzondere bijstandsbudget. Vanaf 1 januari 2018 is er een aparte post voor opgenomen in de begroting en wordt € 112.500 overgeheveld van het budget bijzondere bijstand naar de post kindpakket.

Per 1 januari 2018 is ook het Geluksbudget geïntroduceerd. Mensen die eenzaam zijn, in een isolement verkeren en een inkomen hebben tot max 130% van de bijstandsnorm kunnen max € 500 aanvragen om deel te kunnen nemen aan het sociaal maatschappelijk leven.

Van het Geluksbudget wordt veel gebruik gemaakt. Tot nu toe werden 142 aanvragen ingediend. 57 aanvragen zijn inmiddels toegekend, 58 aanvragen zijn in behandeling. 23 aanvragen zijn afgewezen, meestal omdat aanvrager niet in een isolement verkeerde, wat voorwaarde is om voor het Geluksbudget in aanmerking te komen.
We monitoren het aantal aanvragen en zullen zo nodig in de 2e tussenrapportage een voorstel doen om budget bij te ramen.