Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De Kop Werkt!
Voor elk project uit het jaarprogramma 2017 is door de gemeenten, aan de hand van de projectformats, een rapportage over 2017 opgesteld. Dit is verwerkt in een digitaal magazine. https://publicize.nl/de-kop-werkt-jaarverslag-2017
Op 17 mei jl. is deze jaarrapportage 2017 door de stuurgroep vastgesteld. Op 8 juni behandelt de Regionale Raadscommissie Noordkop de jaarrapportage en de Provinciale commissie EEB doet dat op 18 juni.

Ondertussen wordt uiteraard doorgewerkt aan de lopende projecten. De rapportage over de voortgang van het totale programma gaat via de Regionale Raadscommissie Noordkop. Een paar voorbeelden van projecten die voor Schagen van direct belang zijn:

Het Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis nadert de voltooiing. De projecten van Groote Keeten en Sint Maartenszee zijn van start gegaan, zie voor meer informatie 4.1.5.

Voor de vaste oeververbinding in Burgervlotbrug is de gemeente Schagen bezig met een onderzoek naar nut en noodzaak. De insteek van dit onderzoek is breder dan het eerdere onderzoek van de Provincie Noord-Holland. Zowel ondernemers, omwonenden als de gemeente misten een bredere economische invalshoek. Ook gaat ons onderzoek in op de betekenis van de verbinding in het netwerk van infrastructuur. Beide punten worden nu meegenomen. De resultaten van ons onderzoek worden verwacht voor de zomer van 2018.

Op het gebied van destinatiemarketing stond het eerste deel van dit jaar in het teken van de voorjaarscampagne "Voorjaar in de Kop" en "Tulpen in de Kop". Hierbij heeft Holland boven Amsterdam ingespeeld op de Kop van Noord-Holland als grootste bloembollengebied van Nederland.

Tenslotte de Energy & Health Campus. Deze belangrijke ontwikkeling voor Schagen en de regio begint steeds meer vorm te krijgen. De stand van zaken met betrekking tot dit project vindt u terug onder 4.1.1.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
In het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) van 9 februari is akkoord gegeven op de richting van de lobbystrategie. Hierin staan concrete lobbyacties, om de doelstellingen uit het ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040 te behalen. De focus ligt hierbij op onderwijs, infrastructuur, woningbouw, wind op zee en toerisme. De lobby, doelen en strategie worden momenteel verder uitgewerkt. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) ondersteunt de regio NHN bij de uitvoering van de lobby.

Eén van de urgente lobbyonderwerpen is woningbouw. Voor dit onderwerp is gemeente Schagen met wethouder Beemsterboer de trekker in de regio. Doel is om ruimte te creëren in de woningbouwopgave in Noord-Holland Noord en het op korte termijn zichtbaar maken van de kansen in de regio op dit onderwerp.

Een ander belangrijk thema is de samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een convenant is in voorbereiding. We kunnen als regio op veel gebieden samenwerken en elkaar helpen. Dit willen we ook vastleggen. Een voorbeeld is de samenwerking die nu al bestaat om expats te huisvesten. Specifiek in verband met de komst van EMA (European Medicines Agency) naar Nederland, waarvan de werknemers in onze regio betaalbare huisvesting kunnen vinden. De regio NHN participeert in de campagne van MRA rondom de spreiding van deze internationals.

Samen met de regio werkt ONHN om van het ambitiedocument Holland boven Amsterdam te komen tot een uitvoeringsdocument, met bijbehorend investeringsprogramma. De focus ligt hierbij op de onderwerpen energietransitie, klimaatadaptatie, agri & food, bereikbaarheid, wonen, toerisme en arbeidsmarkt & onderwijs. Het programma De Kop Werkt! wordt hierbij gezien als een goed voorbeeld.

Op 15 mei organiseerde ONHN een bijeenkomst voor raadsleden en colleges om kennis te maken met d organisatie, de medewerkers en de regio Noord-Holland Noord. Aan de hand van pitches werden de opgaven van de regio op het gebied van onder andere energietransitie en toerisme & recreatie gepresenteerd.

Begin mei bracht ONHN het jaarverslag 2017 uit. Een mooi overzicht van de activiteiten in onze kansrijke en succesvolle regio:
http://jaarverslag2017.nhn.nl.