Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Destinatiemarketing

Met de campagnes 'Voorjaar in de Kop" en "Tulpen in de Kop" heeft onze gemeente de afgelopen periode volop extra aandacht op zich gevestigd. Er is een helicoptervlucht over de bloeiende bollenvelden georganiseerd voor diverse media en bloggers. Dit heeft onder andere geresulteerd in een item in Hart van Nederland op SBS6 met 899.000 kijkers.

Kustpact

Op 22 februari hebben diverse partijen een convenant ondertekend. Hiermee beloven zij uitvoering te geven aan het Toekomstperspectief Kust en de zonering van het strand. Ook Schagen heeft dit convenant ondertekend. Wij kunnen nu door met de door ons gewenste ontwikkelingen op het strand. Voor de binnenduinrand worden de uitgangspunten in de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland meegenomen.

Strand

Op de route naar het strand van Sint Maartenszee hebben we solarverlichting aangebracht. Voor de opgangen van Groote Keeten en Abbestee stuit het aanbrengen van een dergelijke verlichting op bezwaren van de natuurbeheerder. We gaan daarover nog verder in overleg. De bestaande verlichting langs de opgangen Kiefteglop en Dorpsplein gaan we vervangen.

Per 1 september 2017 is het beheer van de strandslagen overgedragen aan de gemeente Schagen. Hiermee is behalve het onderhoud nu ook het verlenen van ontheffingen van het inrijverbod een taak van de gemeente geworden.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het ontheffingenbestand begin 2018 overgedragen. Alle ontheffingen die destijds door het HHNK zijn afgegeven en nog geldig zijn, behouden hun geldigheid.
Eind april 2018 zijn er nieuwe slagbomen geplaatst in Petten (2x), Sint Maartenszee en Groote Keeten. De oude, door het HHNK uitgegeven toegangspassen werkten v.a. deze datum niet meer en moesten allen vervangen worden.
Omdat het bestand ontheffing houders van het HHNK vervuild en niet volledig bleek te zijn, zijn de ontheffing houders aangeschreven. Inmiddels zijn er voor bovengenoemde strandslagen ca. 600 nieuwe passen uitgereikt. Naar verwachting zal dit aantal de komende maanden flink oplopen.
Nieuwe ontheffingen worden verstrekt met een geldigheidsduur tot maximaal 5 jaar. Dit is afhankelijk van het doel van de ontheffing. Voor mindervalide geldt dat de ontheffing gekoppeld eenzelfde geldigheidsduur krijgt als de Gehandicapte Parkeerkaart. Hiermee wordt gevolg gegeven aan het meer klantvriendelijk werken en daarmee administratieve lastenverlichting.

Structuurvisie Petten

We hebben het schetsontwerp voor de ontwikkelingen in Petten gereed. Dit werken we nu verder uit naar voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek. We vragen de diverse benodigde vergunningen aan. We starten ook de voorbereidingen voor de aanbestedingen. We hebben nog geen concreet zicht op een uitspraak in de rechtsgang over de strandbebouwing. Het Europese Hof zal waarschijnlijk dit najaar antwoord geven op de prejudiciële vragen die de Raad van State heeft gesteld. Na de uitspraak van het Europese Hof gaat de Raad van State zich buigen over de nationale zaken, waaronder Petten.

Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Er is vanuit de Provincie een No-Go besluit genomen voor de subsidie van de verkeersveilige oversteek. Het project van recreatieve routes wordt stopgezet.
Er zijn schetsplannen gemaakt voor de herinrichting van onder andere de Zeeweg. Om hier iets te kunnen realiseren, zijn wij in gesprek met Hoogheemraadschap over het beheer en eigendom van de wegen.
Wij treffen voorbereidingen voor renovatie van het vlonderpad, enkele wandelpaden en de fietsenstalling bij de strandopgang. De renovatie van het uitkijkpunt wordt in de zomer afgerond. Na het broedseizoen kunnen wij ‘de verrekijker’ en nieuwe bebording plaatsen.
Wij hebben verlichting geplaatst langs de strandslag Burg.Breebaartweg.
Verder treffen we de voorbereidingen om dit seizoen een vorm van elektrisch pendelen over de strandslagen mogelijk te maken. En wordt er een natuurtoets uitgevoerd voor het mogelijk kunnen realiseren van het camouflageduin. Dit onderzoek moet de natuureffecten goed inzichtelijk maken.

Revitalisering Groote Keeten

Het Plan van Eisen is in concept gereed. Het beschikbare budget van € 250.000 is niet toereikend om een kwalitatief goed en door belanghebbenden breed gedragen herinrichting te realiseren. Op 19 maart hebben we met de Werkgroep de ‘2-sporen-aanpak’ besproken:
1.Opstellen van het Voorlopig Ontwerp, is haalbaar binnen budget;
2.Opstellen Voorlopig Ontwerp op gewenst ambitieniveau, met bijbehorende raming. Voor het tekort wordt dan gezocht naar aanvullend budget. Consequentie hiervan is dat de realisatie een jaar naar achter schuift. Waarbij er natuurlijk nog geen garantie is dat dit budget inderdaad wordt gevonden.
Het Voorlopig Ontwerp op gewenst ambitieniveau geniet de duidelijke voorkeur van de direct betrokken stakeholders. We onderzoeken of de hiervoor benodigde aanvullende middelen intern/extern (subsidie) gevonden kunnen worden.

Waterrecreatie
Schagen is aangesloten op het Sloepennetwerk NH. De Groote Sloot wordt voor de zomer uitgebaggerd naar de benodigde diepte voor sloepen. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf wordt nu onderzocht welke knelpunten nog kunnen worden opgelost ter verbetering van het netwerk. Met het Hoogheemraadschap zijn we in overleg over reparatie van de sluis in Oudesluis, die door de slechte staat nu maar beperkt te gebruiken is.

Instandhouding monumenten:
In aanvulling op de nog vast te stellen subsidieregeling voor kerken en molens stellen wij eenmalig € 85.000,- ter beschikking aan de Stichting de Zijper kerken. Dit is voor grootschalig onderhoud van de daken van de kerken in Burgerbrug en Sint Maartensbrug. Dit bedrag is een aanvulling op subsidiegelden vanuit het rijk en provincie. In de tweede rapportage over 2017 heeft de raad hiervoor al € 65.000 beschikbaar gesteld. Gebleken is echter dat hiervoor nog € 20.000 extra nodig was.