Voortgang van onze planning 1e rapportage:

  • Voortgang woningbouwopgave realiseren 950 woningen tot 2020

In het eerste kwartaal van 2018 zijn 45 nieuwe woningen voltooid op diverse locaties binnen de gemeente. De woningen behoren tot projecten in de kernen Schagen, Burgerbrug, Callantsoog, Dirkshorn, Sint Maarten, 't Zand, Waarland, Warmenhuizen en Schoorldam. Ook andere woningbouwprojecten, die voor 2018 op de planning staan, verlopen voorspoedig. De druk op de bouwsector, o.a. het tekort aan personeel, kan een bedreiging gaan vormen voor de haalbaarheid en snelheid van de projecten.

Uit het nieuwe coalitieakkoord wordt duidelijk dat het wenselijk is om de komende periode meerdere nieuwe woningbouwprojecten in de verschillende kernen op te starten. Om per project in eerste instantie een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en grondexploitatie op te stellen wordt als resultant van het coalitieakkoord 90.000 euro per jaar bestemd om structureel een extra projectleider aan te nemen. Voor 2018 is hier 45.000 euro nodig om vanaf de 2e helft van 2018 al een aantal nieuwe projecten op te starten.

Daarnaast is er voorbereidingskrediet uit de reserve grondexploitaties beschikbaar om een eerste extra project (Remmerdel) op te starten, naast de projecten die al in voorbereiding zijn. Ten behoeve van de voortgangsrapportage grondexploitaties die na de zomer ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad ter besluitvorming, zal nader gekeken worden of het wenselijk is om het voorbereidingskrediet en inhuurbudget ten laste van de Grex op te hogen om meer nieuwe woningbouwprojecten in voorbereiding te nemen.

  • Opstellen van een nieuw woningbouwprogramma 2020-2030

In het eerste kwartaal hebben we gesprekken gevoerd met de regio gemeenten en de provincie over de kwantitatieve afspraken voor het nieuwe KWK (Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland). De eerste nieuwe woningbouwprojecten voor de periode 2020-2030 worden voorbereid.

  • Nieuwe woningbouwprojecten

Er zijn een aantal woningbouwprojecten in het afgelopen kwartaal opgestart: Remmerdel te Warmenhuizen, Dergmeerweg te Warmenhuizen, Abbestederweg te Callantsoog, Veluweweg te Waarland en nog een aantal kleinere plannen van initiatiefnemers.

  • Energieneutrale en gasloze nieuwbouw

Bij alle consulten en conceptaanvragen activeren wij initiatiefnemers om energieneutraal of aardgasloos te bouwen. Door uw raadsbesluit en de wetswijziging op 1 juli 2018 aanstaande wordt het aansluiten van een nieuwbouwwoning op aardgas per die datum zelfs verboden. Alleen woningbouwinitiatieven waarvan de omgevingsvergunningaanvraag voor 1 juli 2018 is ingediend, kunnen nog aangesloten worden op aardgas. Dit raden wij de initiatiefnemers indringend af. Ook bij lopende projecten hebben we gesprekken gevoerd met initiatiefnemers om hen te stimuleren aardgasloos te bouwen.

  • Extra sociale woningbouw

In het afgelopen kwartaal zijn er gesprekken gevoerd met Wooncompagnie over diverse locaties in gemeente Schagen voor sociale woningbouw. Het doel is om de wachttijden te verlagen. We zijn met de corporatie in gesprek over de volgende locaties;

- Nieuwbouw Westerpark, centrum Waldervaart en Sportlaan/Regioplein, Schagen;
- Nieuwbouw Denneweg/Duinroosweg en Abbestederweg Callantsoog.

  • Bestaande woningbouwplannen: doorgaan, aanpassen of stoppen!

Er zijn strenge afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van het plan aan de Kanaalkade/Westfriesedijk te Schoorldam. Daardoor is de bouw toch gestart en de eerste woning reeds opgeleverd. Daarnaast heeft ons aanschrijven van niet actieve initiatiefnemers geresulteerd in snellere realisatie van projecten.

  • Uitvoeren van de prestatieafspraken met Wooncompagnie, Woonzorg Nederland en Woningstichting Den Helder

In de Huisvestingswet 2014 was een bepaling opgenomen die de voorrang regelde voor vergunningshouders die zich in de gemeente vestigden en een sociale huurwoning nodig hadden. Vanaf 1 juli 2017 is deze bepaling geschrapt. Ondertussen blijft de gemeente verplicht om te voldoen aan de opgelegde jaarlijkse taakstelling om een bepaald aantal vergunninghouders te huisvesten. In de aanvulling op de lokale Woonvisie 2014-2018 gemeente Schagen, is de voorrangspositie van te huisvesten vergunninghouders geregeld. De aanvulling is inmiddels vastgesteld. Daarmee is de urgentie voor vergunninghouders weer geregeld.

Regionaal:

Na het zomerreces gaan we in een beeldvormende vergadering starten met de gemeentelijke Omgevingsvisie.

  • Regionaal uitvoeringsprogramma verduurzaming en levensloopbestendig maken van woningen (bestaande woningbouw)

Op 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking getreden. Belangrijk is om onze inwoners bewust te maken van de mogelijkheden voor het langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast is het verduurzamen van de woningvoorraad een belangrijke opgave. De 4e en daarmee de laatste wijkbijeenkomsten zijn in de afrondende fase.