Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Omgevingswet
Op 12 maart 2018 is de projectopdracht Omgevingswet, Loslaten en vertrouwen vastgesteld. Het doel is een tijdige en integrale invoering van de Omgevingswet. Hiervoor hebben we een routekaart gemaakt. Na het zomerreces gaan we in een beeldvormende vergadering starten met de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Huisvesting arbeidsmigranten.
Door bureau Conclusr is een onderzoek gedaan naar het aantal arbeidsmigranten dat in deze regio (+ Opmeer) werkt en woont. Van een groot deel van deze arbeidsmigranten weten we niet waar ze wonen. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf, de andere gemeenten en de provincie beraden wij ons nu over hoe we de woonsituatie van de arbeidsmigranten beter in beeld krijgen, Het doel is dat de arbeidsmigranten goed en veilig wonen. Inmiddels zijn de eerste aanvragen in het kader van de regeling Tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders ingediend. Gezamenlijk met de provincie en andere partijen zijn we gestart met een pilot, waarbij 1 aanvraag wordt behandeld.

Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018:
De concept Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018 is tweemaal gepresenteerd aan en besproken met ondernemers en bestuurders. De visie is dus (mede) tot stand gekomen door de input van winkeliers, vastgoedeigenaren en andere stakeholders die raakvlakken hebben met de retailsector. Met de gegeven input is de concept Regionale Retailvisie geactualiseerd.
De Regionale Retailvisie zal op korte termijn worden vastgesteld. Binnenkort zal de regionale werkgroep in een nieuwe samenstelling bij elkaar komen om het traject af te ronden

Energy & Health Campus
De afgelopen periode is aan de hand van de genoemde doelen (jaarrapportage 2017) gekeken naar de ontwikkelmogelijkheden op het terrein. Deze zijn vertaald in een concept Masterplan. Het Masterplan zal met de nieuw aan te trekken campuscoördinator de komende periode verder aangescherpt worden, waarna gestart zal worden met de realisatie van de eerste projecten. Hierbij wordt gedacht aan o.a. een informatiecentrum en een zonnelab (planning 2020).

Pallas

De bestemmingsplanprocedure is in volle gang; er zijn in totaal 23 zienswijzen ontvangen van diverse partijen op het ontwerp-bestemmingsplan. In september worden er hoorzittingen georganiseerd, waarbij de indieners kunnen inspreken. De commissie m.e.r. heeft haar advies uitgebracht op het Plan-MER. Hieruit is gebleken dat de Plan-MER voldoet aan de eisen van de commissie m.e.r. Het advies is gepubliceerd.

Bestemmingsplan Lagedijk
Na een intensieve voorbereiding met alle betrokken ondernemers en eigenaren zijn we begonnen met het opstellen van het concept-bestemmingsplan. De betrokkenen zullen ook hier aan de komende periode deelnemen.

Schagen krijgt glasvezel

Met E-Fiber hebben wij op 19 januari een gesprek gehad over de voortgang van het glasvezeltraject. E-Fiber heeft daarin aangegeven dat zij verder willen met de campagne, maar dat dit op een andere manier moet gaan plaatsvinden. De essentie van de nieuwe campagne is om met behulp van een ander marketingbureau meer in te zetten op de voordelen van glasvezel. Deze campagne zal waarschijnlijk van start gaan in mei dit jaar.

Geluksplekken
In de afgelopen periode hebben wij contact gelegd met scholen en organisaties voor samenwerking. Hieruit vloeiend zijn er in april bijeenkomsten gehouden met schoolkinderen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en met inwoners. Wij constateren uit de reacties van deze bijeenkomsten, dat er draagvlak is om verder te gaan. In de volgende fase van het project gaan wij met de stakeholders waar wij contact mee hebben gelegd, verder aan de slag om nominaties te verzamelen voor de volgende fase van het project, het tot stand brengen van de geluksplekken.