Lasten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

B2.1

In 2018 zijn alle processen lean en onze

43.016

N

4.425

N

53

N

47.494

N

B2.2

Leges zijn kostendekkend en acceptabel

9.576

N

16

V

32

N

9.593

N

BT2

Taakstelling doelstelling BB2

1.676

N

109

N

0

V

1.785

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

B2.1

De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd.

88

V

B2.1

De jaarlijkse storting in de reserve innovatie wordt opgeheven en wordt ingezet voor de structurele invulling van de sluitende aanpak jongeren en het restant ter dekking van het strategisch Personeelsplan.

105

N

B2.1

De jaarlijkse storting in de reserve innovatie wordt opgeheven waardoor een bedrag vrijkomt van € 264.000,-.Ter dekking van het strategisch personeelsplan wordt hiervoor een bedrag van € 144.000 ingezet.

120

V

B2.1

De komende periode zal er een kwaliteits- en kwantiteitsslag moeten worden gemaakt binnen Beleid Samenleving met name in brede zin op het vlak Wmo en zorg (incl. ouderen). Dit onder andere als gevolg van de extra inzet in het kader van het rekeningoverschot 2016. Ook vanuit het nieuwe coalitieprogramma zal hier extra op worden ingezet. Binnen de bestaande capaciteit is dit kwalitatief en kwantitatief niet op te vangen. Daarbij kunnen we ons niet permitteren om hier geen inzet op te plegen. Dekking van deze kwaliteits- en kwantiteitsslag komt uit de post algemene voorzieningen WMO en jeugd

40

N

B2.1

De kosten voor de commissie Bezwaar en beroep kunnen naar beneden worden bijgesteld omdat er minder bezwaarprocedures worden ingediend als gevolg van het in de voorfase afvangen van mogelijke bezwaren. Dit door adequaat in contact te treden met de indiener van het bezwaar.

15

V

B2.1

Doordat wij in de voorfase proberen om problemen op te lossen, door eerder met elkaar in gesprek te gaan, zorgt dit voor minder proceskosten en rechtshulp.

25

V

B2.1

In 2017 is de verzekeringsportefeuille opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding waaronder de brandpolis viel iets lager uit. Hierdoor kan het budget voor 2018 en 2019 naar beneden worden bijgesteld. Voor 2020 moet er opnieuw worden aanbesteed.

25

V

B2.1

In de praktijk blijkt het jaarlijkse kledingbudget voor het KCC en de bodes niet volledig wordt gebruikt. Wij stellen daarom voor het budget te structureel te verlagen. Deze verlaging heeft een positief effect op het begrotingsresultaat.

8

V

B2.1

In verband met het vastgestelde Strategisch Personeels Plan waarbij uitbreiding noodzakelijk is om de voortgang van de lopende projecten te kunnen waarborgen. Bliijkt dat er voor de het verkrijgen van de benodigde capaciteit ook meer kosten gemaakt moeten worden voor werving.

20

N

B2.1

Medwerker stimuleren SVN duurzaamheidsleningen gasloos bouwen

45

N

B2.1

N.a.v. het coalitieakkoord wordt er budget gereserveerd voor voorbereding bestemmingsplannen

90

N

B2.1

N.a.v. het coalitieakkoord wordt er budget gereserveerd voor Zijper Kerken

35

N

B2.1

Overige kleine wijzigingen

1

V

B2.2

Binnen de begroting houden we jaarlijks rekening met de kosten voor lijkbeschouwing. In de jaarrekening 2017 bleek dat het geraamde budget hiervoor al niet langer toereikend voor was. Op basis van een analyse van het jaar 2016 en 2017 houden we voor het jaar 2018 rekening met 65 lijkschouwingen maal een gemiddeld tarief van € 478,-.

11

N

B2.2

De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd.

6

V

B2.2

Door de kosten van het project "plaatsen ondergrondse restvuilafvalcontainers Petten" komen wij een tekort op dit budget.

60

N

B2.2

In het kader van klantgericht werken en ter verbetering van de dienstverlening wordt er voorafgaand aan het sturen van een aanmaning eerst de inwoner in staat gesteld om alsnog te betalen door middel van een herinneringsbrief. Gevolg hiervan is dat er minder kosten gemaakt worden en ook minder opbrengsten uit aanmaningen binnen komen.

35

V

B2.2

Overige kleine wijzigingen

2

N

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

B2.1

In 2018 zijn alle processen lean en onze

69.482

V

5.827

V

1.234

V

76.543

V

B2.2

Leges zijn kostendekkend en acceptabel

27.535

V

120

V

82

N

27.573

V

BT2

Taakstelling doelstelling BB2

1.989

V

V

0

V

1.989

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

B2.1

Bij de nieuwe strandopgang Petten “Centrum” ondervinden minder validen problemen in de toegankelijkheid naar het strand. De toegankelijk willen wij verbeteren door ‘del’ tussen de dijk en duin te voorzien van zand. Het stijgingspercentage van de opgang naar het strand willen wij, conform afspraak met het gehandicaptenplatform, terugbrengen naar 4% én voorzien van rustplateaus.

100

V

B2.1

De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd.

338

N

B2.1

De positieve ontwikkeling van de leverage ratio is aanleiding voor BNG Bank om een hoger dividendpercentage voor te stellen. De huidige en de verwachte ontwikkeling van de kapitalisatie van de bank maakt dit mogelijk. Voorgesteld wordt om 37,% van de beschikbare winst uit te keren (2016 25%).Het dividend bedraagt € 2,53 per aandeel in plaats van € 1,64 in 2016.

49

V

B2.1

De pro VSO school het Molenduin is met ingang van het nieuwe schooljaar qua leerlingaantal verdubbeld. Deze toename is onverwacht, waardoor de school onvoldoende tijd heeft gehad zich hierop voor te bereiden. Zij doen een verzoek voor een financiële bijdrage om tijdelijk een extra pedagogisch medewerker in te huren. Op deze manier krijgt de school de kans haar teamin te werken en de veiligheid voor haar leerlingen te waarborgen. Voor duur van januari t/m einde van het schooljaar 2017-2018 de Aloysius Stichting een financiële bijdrage te leveren van € 40.000 voor een tijdelijk zorg-onderwijsarrangement. De kosten te dekken uit de reserve innovatie.

40

V

B2.1

De Thorbeckestraat in Schagen is in 2012 gereconstrueerd en in overleg met de bewoners versmald, om het aantal auto’s door de straat verminderen en vrachtwagenverkeer tegen te gaan. Ondanks overleggen met de winkeliers en verbodsborden blijkt dat er dagelijks veel vrachtverkeer door de straat rijdt. Dit geeft overlast en een gevoel van onveiligheid bij de bewoners. Ook wordt af en toe schade gereden aan de geparkeerde auto’s. Omdat de schades vaak niet opgemerkt worden door de chauffeurs, zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor de herstelkosten. Dit geeft veel onvrede. In overleg met de bewoners, de politie en de ondernemersfederatie wordt dit jaar gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Voor het onderzoeken en uitwerken van de oplossingsrichting vragen wij hierbij een voorbereidingskrediet aan.

25

V

B2.1

De VNG heeft zich bij het sluiten van het IBP sterk gemaakt voor het instellen van een stroppenpot. Er zijn teveel gemeenten die tekort komen op het sociaal domein, met name door vermeende verdeelstoornissen bij de Jeugdzorg. De rijksoverheid herkent zich hier niet in, maar is akkoord gegaan om de discussie voor eens en voor altijd af te sluiten. Afspraak is dus nu dat voor het jaar 2018 een pot van € 200 miljoen wordt gevormd, die het ministerie VWS en de gezamenlijke gemeenten ieder voor de helft voeden. De leden van de VNG moeten hier nog wel akkoord mee gaan, dat wordt geagendeerd op de ALV van juni 2018. Daardoor zal pas bij de septembercirculaire 2018 hiervan een financiële vertaling worden gegeven. Het aandeel van de gemeenten ad € 100 miljoen wordt uitgenomen uit het gemeentefonds, iedere gemeente betaalt naar rato mee door een verlaging van de uitkeringsfactor met (100 : 12,5 = ) 8 punten. Rijk en gemeenten storten in een decentralisatie-uitkering. Vervolgens kunnen gemeenten daar een beroep op doen. De verdeling van het bedrag van € 200 miljoen zal worden aangeleverd door de VNG.

237

N

B2.1

Door de zachte winter is er meer vorstschade dan voorzien.Het vele strooien en het daarna opvriezen is het wegdek op veel plaatsen aangetast.Bij een strenge winter is de temperatuur wel lager, maar wordt minder gestrooid.Nu wordt door het kwakkelen van het weer, veel meer gestrooid met aantasting van het asfalt tot gevolg. Dekking uit rekeningresultaat 2017.

150

V

B2.1

Het begrote bedrag voor te ontvangen dividend is aangepast aan de ontvangen dividendnota van Alliander.

21

V

B2.1

In 2017 is er onderzoek verricht naar de af te dragen loonheffing over de afgelopen 5 jaar. Hieruit bleek dat wij op basis van nacalculatie nog recht hadden op een bedrag van € 46.000. Daarnaast zijn er bij de onderhoudsdienst nieuwe voertuigen en materialen aangeschaft, daarbij zijn oude voertuigen en materialen ingeruild. Met deze inruil is geen rekening gehouden en zorgt hierdoor voor een extra opbrengst.

125

V

B2.1

In de maartcircularie gemeentefonds 2018 zijn de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het Inter Bestuurlijk Programma verwerkt. Met deze extra middelen kunnen een aantal problemen uit de meerjarenbegroting worden opgelost, zoals de vervallen precariorechten vanaf 2022 en het exploitatietekort in 2021. Daarnaast zijn een aantal stelposten opgenomen voor loon- en prijsontwikkeling vanaf 2019, het sociaal domein en de gevolgen van het IBP.

254

V

B2.1

In de periode 2017/2018 zullen (momenteel al 3) 5 medewerkers de gemeentelijke onderhoudsdienst verlaten. De onderhoudsdienst is in transitie van een uitvoerende dienst naar een servicegerichte organisatie waardoor deze vacatures niet worden ingevuld. Bulkwerkzaamheden zullen hierdoor uitbesteed moeten worden en bij voorkeur ondergebracht worden bij werkvoorzieningsschap Noorderkwartier. Door de inkrimp van de onderhoudsdienst en de noodzaak om uitbesteden aan Noorderkwartier zal de begroting 2018 ( en verder) aangepast moeten worden.

300

V

B2.1

N.a.v. het coalitieakkoord wordt er budget gereserveerd voor voorbereding bestemmingsplannen

45

V

B2.1

N.a.v. het coalitieakkoord wordt er budget gereserveerd voor Zijper Kerken

35

V

B2.1

Overige kleine wijzigingen

1

N

B2.1

Vanuit oude jaren is er nog geld gereserveerd voor het afrekenen van de gelden voor het onderwijs achterstandenbeleid. Nu blijkt dat hioerop geen beroep meer wordt egdaan, waardoor het bedrag ten gunste van het begrotingresultaat gebracht kan worden.

158

V

B2.1

Voetbalvereniging Vios-W heeft de afgelopen jaren te maken met een te kort aan bespelingscapaciteit. Dit probleem kan opgelost worden door het huidige B-veld (natuurgras) te vervangen door een kunstgrasveld met verlichting. . Hiervoor wordt een bedrag gevraagd van € 600.000 om dit kunstgrasveld te realiseren. In het accomodatiebeleid is reeds een bedrag van € 92.000,- gereserveerd voor de renovatie. Het restant wordt uit de reserve sociaal domein onttrokken.

508

V

B2.2

Door de kosten van het project "plaatsen ondergrondse restvuilafvalcontainers Petten" komen wij een tekort op dit budget. Dit ontrekken wij hier aan de reserve afvalstoffenheffing.

60

V

B2.2

Het aantal begravingen blijft achter bij de raming. Hiermee verlagen wij de legesopbrengsten.

70

N

B2.2

In het kader van klantgericht werken en ter verbetering van de dienstverlening wordt er voorafgaand aan het sturen van een aanmaning eerst de inwoner in staat gesteld om alsnog te betalen door middel van een herinneringsbrief. Gevolg hiervan is dat er minder kosten gemaakt worden en ook minder opbrengsten uit aanmaningen binnen komen.

70

N

B2.2

Overige kleine wijzigingen

2

N