Lasten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

S3.1

De inwoners zijn zelf in staat om zelf,

2.182

N

525

N

40

V

2.667

N

S3.2

Voor inwoners die niet in staat zijn om

5.533

N

120

N

75

N

5.728

N

S3.3

Er zijn mogelijkheden voor inwoners van

1.240

N

V

0

V

1.240

N

ST3

Taakstelling doelstelling SD3

226

N

V

0

V

226

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

S3.1

De komende periode zal er een kwaliteits- en kwantiteitsslag moeten worden gemaakt binnen Beleid Samenleving met name in brede zin op het vlak Wmo en zorg (incl. ouderen). Dit onder andere als gevolg van de extra inzet in het kader van het rekeningoverschot 2016. Ook vanuit het nieuwe coalitieprogramma zal hier extra op worden ingezet. Binnen de bestaande capaciteit is dit kwalitatief en kwantitatief niet op te vangen. Daarbij kunnen we ons niet permitteren om hier geen inzet op te plegen. Dekking van deze kwaliteits- en kwantiteitsslag komt uit de post algemene voorzieningen WMO en jeugd

40

V

S3.2

In 2017 was er een tekort op de vervoersbudgetten van € 75.000. De verwachting is dat de uitgaven in dezelfde lijn zich voortzet waardoor wordt voorgesteld om dit bedrag met ingang van 2018 structureel aan te passen.

75

N

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

S3.1

De inwoners zijn zelf in staat om zelf,

0

V

V

0

V

0

V

S3.2

Voor inwoners die niet in staat zijn om

480

V

V

0

V

480

V

S3.3

Er zijn mogelijkheden voor inwoners van

0

V

V

0

V

0

V

ST3

Taakstelling doelstelling SD3

1.376

V

V

0

V

1.376

V

Totaal

1.856

V

V

0

V

1.856

V